Tractats internacionals, flexibilitat, integritat i conflicte

/ dijous, 31 de març del 2016 /
Pacta sund servanda és un principi de dret que ha presidit sempre el compliment dels Tractats Internacionals ratificats pels Estats. El Dret Internacional viu d'unes fonts inalterables que es posen per damunt del dret nacional i el corretgeixen. No existeix la inmunitat, ni privilegis i excepcions a l'obligació de garantir el compliment dels Tractats que avui formen part del dret intern d'un Estat creant el que coneixem com dret internacional. Existeix un Conveni sobre l'Estatut dels Refugiats, fet a Ginebra el 28 de juliol de 1951 al que es va adherir el Regne d'Espanya el 14 d'agost de 1978 (BOE 21 octubre 1978).Espanya es va adherir a més el Protocol sobre el dit Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 de gener de 1967, el 14 d'agost de 1978 (BOE 21 d'octubre de 1978). La Unió Europea disposa d'una Directiva 2001/55/CE que fou transposada al dret espanyol per Reial Decret 1325/2003, de 24 d'octubre. En consequüència, pot gaudir de la condició de refugiata Espanya tota persona que demostri temors fundats de ser perseguida per mootius de raça, religió, nacionalitat, pertenència a un determinat grup social u per opinions polìtiques, que es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no vulgui tornar-hi. La concessió de l'estatut no és automàtica i calen sempre aclariments. S'ha de diferenciar el refugiat de l'immigrant que ha fugit del seu país a la busca d'un futur econòmic millor. Els refugiats han de gaudir des de el primer moment dels drets i llibertats fonamentals, i els Estats han de actuar solidariament. Donar empara als refugiats exigeix un esforç de soliddaritat internacional. Les Nacions Unides, contrariament al que la Unió Europea ha pactat amb Turquia, prohibeixen el rebuig i les devolucions. La Convenció que també determina les raons per negar l'estatut de refugiat i les causes del seu cessament, obliga al refugiat a respectar les lleis i no delinquir. El Govern d'Espanya ara fuig d'estudi a l'hora de decidir acollides i no permet a les autoritats locals presentar alternatives per l'acollida de refugiats procedents de la diàspora de la guerra Siria o d'Irak. Es manté aïllats com en camps de concentració tota la gent que ha fugit de Siria, Afghanistan o altres països en conflicte i sotmesos a la violència i no han p0ogut anar més enllà de les fronteres mediterrànies. Europa es tanca a la acollida de nous vinguts i ara vol seleccionar els que ja hi són. Els Tractats donen flexibilitat per la seva execució. Però sense sentit humanista i de comprensió de les problemàtiques alienes, sense fer res per millorar la situació dels fugits de la persecució i dels conflictes bèlics entre radicals, dictadors i totalitaris, sense fer res per integrar-los a una nova vida provisionals fins que canviin les coses als territoris dels que van sortir, es evident que els Tractats es trenquen per incompliment. L'incompliment dels Tractats és font de conflictes com ja passa ara a Grècia amb la revolta dels refugiats que no volen tornar deportats a Turquia. La desintegració social és palesa. La imatge dels dirigents europeus de vacances aquesta setmana Santa mentre els refugiats perduts pel sudest europeu passen gana, fred i malalties només protegits per la població civil que els dona ajuda, és l'imatge de l'Europa plutòcrata incapaça de fer un sacrifici per recuperar una poblaciño que perd tota esperança en el maltractamesnt, l'abandó oficial i la misèria a la que es veuen abocats. El Regne d'Espanya hauria de canviar la seva manera de fer internacional i entendre d'una vegada que els Tractats i Convencions Internacionals s'han de complir en lloc de tancar per vacances. Al final ha sigut més senzill tractar i negociar amb una dictadura el pagament de 6.000 milions d'euros que destinar aquests diners a la integració i recuperació de refugiats arribats a territori europeu.Europa dona per bons pactes contra la llei, els drets humans i el dret d'asil. Però el negoci de compravenda d'armes continua viu i en augment.

desconnexió negociada via referèndum?

/ dimecres, 30 de març del 2016 /
Després de tants fulls de ruta parlant de Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya en acabar un determinat procés i el temps preestablert, ara ens trobem que la gent del govern no veu clar que es pugui fer una DUI i aposten per negociar la desconnexió o fer un referèndum pactat amb l'Estat espanyol. gens atractiva per què el que s'esccau és en tot cas fer un referèndum a la catalana, o sigui d'acord amb el dret de les Nacions Unides, amb independència del que digui l'Estat. El dret espanyol està supeditat al de les Nacions Unides i no s'hi pot oposar ni contradir-lo. A Catalunya preval la fermesa democràtica, la qual cosa vol dir que Catalunya com a poble té dret a que se li respecti la seva dignitat col·lectiva. La Sentència del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrer senyala la connexió en el nostre dret dels Tractats sobre Drets fonamentals que regulen moltes de les mateixes matèries que formen part del nostre sistema de drets fonamentals. Aquest Tractats són un paràmetre interpretattiu de la llei espanyola. MO,t abans, la Sentència del mateix Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 d'abril, va definir l'article 10 de la vigent Constitució espanyola que reconeix i garanteix el dret a la dignitat de la persona com a peça angular de tot el sistema de drets i llibertats reconeguts als individus. Hi han drets inviolables vinsculats a la persona i entre ells el del desenvolupament lliure de la personalitat. La diginitat essencial de la persona esdevé d'aquesta manera un valor superior en el nostre dret, afirma el dret a la igualtat dels essers humans, que és irrenunciable, fora de comerç e inapropiable per actes de guerra o de dominació política. Les lleis, l'ordre polìtic i la pau social estan vinculats al desenvolupament de la dignitat de la persona. Impedir als Catalans celebrar un referèndum que no prohibeix cap llei en lloc de dirnos el govern de l'Estat espanyol que la Constitució no el contempla ni ho pensen autoritzar. I com la Constitució s'ha d'interpretar d'acord amb els Tractats internacionals ratificats pel Regne d'Espanya, com és el cas del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics fet a Nova York el 16 d'abril de 1966, ratificat el 27 d'abril de 1977 (BOE 30 d'abril de 1977, per tant abans de la promulgació de la Constitució. Segons diuen més de cent trenta sentencies del TC espanyol es refereixen al dit Pacte.D'acord amb el dit Pacte, l'ideal de l'ésser humà lliure només es pot realitzar alliberat del temor i de la misèria, creant condicions que permetin a cada persona gaudir dels seus drets polìtics, basant-se en la Carta de les Nacions nides com dret universal per l'observança dels drets i llibertats humanes, drets que tots estan obligats a respectar. Els Estats actuals, com és el cas del Regne d'Espanya, entre altres, poden ser contenidors de pobles que tenen dret a l'autodeterminació, de manera que aquests pobles, com Catalunya tenen dret a determinar lliurament el seu estatut polític i procurar pel seu desenvolupament en tots els ordres. La idea de desconnexió que ara trobem en declaracions d'alts càrrecs hauria de ser una darrera pensada després d'aclarir en una consulta democràtica que vol ser Catalunya, exigint que ens deixin ser Catalunya amb la força del vot. No és moment de negociacions, sinó d'exigir i decidir el camí del referendum d'autodeterminació. És el moment d'exigir a l'Estat espanyol el respecte i garantia al poble català del dret superior i universal de les Nacions Unides. Menys declaracions i més feina polìtica és el que cal.

reptes de la comunicació social

/ dimarts, 29 de març del 2016 /
El dret a la recerca,rebre i difondre informació no pot ser coartat ni limitat per cap autoritat ni poder. Només en casos molt concrets que afectin la seguretat de l'Estat i l'estabilitat democràtica espot trobar una justificació per establir límits. L'article 17 de la Convenció Europea de Drets Humans i LLibertats Fonamentals de 1950 ratificat pel Regne d'Espanya el 26 de setembre de 1979 (BOE 243, del 10 d'octubre de 1979) prohibeix tanmateix l'abús de dret que consisteix en les activitats orientades a la destrucció dels drets i llibertats reconeguts o establir limitacions més amples als drets i llibertats que les previstes. El dret europeu ens presenta com de respecte obligatori principis de respecte a opinions i manifestacions alienes i la tolerància als corrents d'opinió que no compartim. Practicar la tolerància és un fonamental, absolutament necessari per viure en pau i facilitar l'esperit d'obertura a les idees. La llibertat d'expressió que és paral·lela a la llibertat d'informació i opinió, és l'autèntica garantia d'una opinió pública lliure. La llibertat d'expressió ampara la difussió de les idees que puguin molestar, disgustar, provocar o amoïnar, doncs és una exigència del pluralisme i la tolerància, sense els quals no existeix la societat democràtica. Les xiulades que fou un invent americà segons explica Vicente Blasco Ibañez en el seu llibre reportatge d'un viatge al voltant del món que va fer els anys 1920, serveixen igualment per expressar entusiasme o protesta, adhesió o reprobació, com les panyolades a les places de braus. L'ordre rígid i no dialogant viscut a Espanya al llarg de la seva història fins la mort del dictador General Franco el 1975, com a França fins la Revolució de 1789, ha creat una societat vinculada al conservadurisme més exacerbat, amb el pensament posat en l'acumulació i l'atesorament de bens i riquesa financera. La dictadura i la liquidació de les llibertats van produir una societat que només volia sobreviure. Foren temps de comunicacions unificades per a tots els mitjans. La televisió era única i de l'Estat. Però amb el canvi dels temps i l'arribada d'una democràcia, encara que formal, la crítica i les manifestacions d'opinió agradables o desagradables per segons qui s'han fet camí. En una democràcia ningú gaudeix d'immunitat davant la crítica, ni el Rei, ni el President de cap govern. El llenguatge no verbal que significa o pugui significar una xiulada no es pot equiparar a l'insult o la denigració quan es tracta de la manifestació de pensaments, idees u opinions. El llenguatje vexatori o insultant ha de ser manifest i expressament expressat amb aquesta finalitat. El pluralisme no genera veritats úniques, com tampoc la veracitat informativa que pot presentar errors i dades inexactes en la informació. Les fonts dequalsevol informació poden produir informacions errònies que mai seran veritats malgrat que s'agombolin en el princuipi de veracitat informativa. Confondre xiulades amb activitat insultant és negar la llibertat d'expressió i d'opinió. En cap cas es poden confondre les xiulades amb propaganda a favor d'una guerra, apologia de l'odi nacional o racial, incitar a la discriminació, la violència o la dominació d'una religió. La democràcia és també convivencia.

fragmentació i volatilitat polítiques

/ dilluns, 28 de març del 2016 /
El sistema de partits es presenta fragmentat tan en la democràcia espanyola com en la democràcia catalana. Escissions, partits de nova creació, plataformes electorals, coalicions, absorcions, tots ells amb una evolució poc satisfactòria de cara a l'electorat. Des de 1978 ha existit una vida electoral volàtil que ha permès entendre el funcionament del sistema de partits d'aquelles neixents democràcies. A mida que la gent s'informa sobre les expectatives electorals i resultats de la gestió en discussió canvia l'orientació del vot, la qual cosa explica el perquè tant la dreta conservadora com el socialisme democràtic han arribat a assolir majories absolutes al Parlament espanyol. De la fragmentació inicial a Espanya es va passar a la situació que ha caigut a les darreres eleccions generals amb el retorn del pluripartidisme protagonitzat per l'ascens electoral dels que podrien ser ala juvenil o més liberal d'un partit conservador i una nova esquerra amb ideologia radical, impossibilitant la formació de majories absolutes i la predominància del bipartidisme. La volatilitat política no és un fenòmen nou, doncs forma part del cansanci produït pels vells partits i les dificultats que presenta el sistema electoral proporcionald'Hondt al'hora de repartir escons. En resultaran afeblits i perjudicats sempre els partits petits i mitjans, excepte que s'aglutinin sota un aixopluc comú. El canvi inicial del règim va obrir diferent possibilitats. Una, aEspanya, la que estava impulsada a Espanya per l'amalgama de franquistes conversos, monàrquics, liberals conservadors, democristians heterodoxes i gent que volia un canvi en termes europeus. A Catalunya. amb el retorn del President Tarradellas de l'exili i la recuperació de la Generalitat restaurada, va fer circular amb força la idea d'unificar les forces catalanes en una sola voluntat per consolidar el projecte d'una autonomia política sòlida. A Espanya el règim va acabar amb el desengany d'un feble centrisme que no podia controlar el desenvolupament ràpid de les llibertats ni impedir l'arribada del socialisme al poder. A Catalunya, també va arribar el desengany amb l'ascens de personalismes excloents que impediren al President Tarradellas desenvolupar tasca de govern amb un Consell designat per ell en el moment que els Consellers representaven el govern dels partits com molt bé explica Manuel Milian en el seu llibre "Els Ponts trencats". Tarradellas es va trobar amb l'oposició frontal de Jordi Pujol i la manca de suports de molts dels seus propis. No es volia la Generalitaqt provisional per desenvolupar l'autonomiai un autogovern responsable, es volia una Generalitat nova controlada per un partit guanyador. El domini del poder. El mateix ha passat fins ara amb el Govern de l'Estat. Tots han volgut ser sempre guanyadors fugint de resoldre les tensions entre uns i altres. Tampoc han sigut capaçes les forces polìtiques de salvar discrepàncies i desavinences. Com diu clarament en Manuel Milián, els ponts estan trencats. Refer-los costarà temps i establir noves esperances. Els egoísmes i els plantejaments de poder s'han allunyat de la política d'unitat dissenyada pel vell Tarradellas. Per parar els peus als partidaris del domini i franquistes encoberts Catalunya necessitava i necessita unitat. El poble català tornarà a tenir la paraula amb el vot i la presència al carrer. La confluència en la unitat és indispensable per tenir Catalunya.

La història de Catalunya no pot retrocedir al 2006

/ diumenge, 27 de març del 2016 /
De sempre la política espanyola ha volgut igualar i subordinar a l'Estat tots els territoris per poder assegurar-se'n el control des de els Ministeris. El plantejament d'un autogovern per Catalunya, contrariament al que esperavem els catalans que voliem recuperar l'autonomia perduda en perdre la guerra civil 1936/39, va forçar l'uniformitat de totes les regions espanyoles amb el mateix nivell de reconeixement, com ara els socialistes com Susana Diaz parlen d'igualtat seguint el desenvolupament provincial, com si es tractés de provincies ampliades. Aquest invent igualitari control·lat des de Madrid, plasmat a la Constitució de 1978 fou el gran error dels governs espanyols, una mostra més de la ceguesa castellana. Cal desanimar l'independentisme català i fer creure que s'han d'evitar avui falses expectatives de futur. Contra el principi socialista mal desenvolupat del dret universal a la igualtat s'aixeca el principi identitari, el que defensa la personalitat nacional de Catalunya. Personatges vinculats a l'Estat que recentralitza, ens diuen que l'independentisme és un romanticisme que no impedirà mai col·laborar en la construcció d'una Espanya moderna, progressista i avançada, justament el que ha tirat enlaire el govern del Partit Popular amb el seu austericidi ofegant els treballadors i les classes mitjanes. Presenten Catalunya com un ens egoísta i insolidari contra la realitat de les coses. Participant en aquesta campanya, l'avui Conseller d'Estat l'ex-president del govern espanyol Rodríguez Zapatero intenta ara, en una entrevista d'Enric Juliana que publica avui La Vanguardia, convèncer l'opinió pública catalana perquè Catalunya torni al passat. Tornar a començar amb l'Estatut de 2006 destroçat al Congreso de los Diputados i reduït a competències inferiors a les d'altres Comunitats autoònomes com Andalusia, per una Sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny del 2010. Proposa l'ara Conseller de l'Estat que tornem a l'Estatut del 2006 i adoptem com a solució una definició Comunitat nacional integrada en el sistema autonòmic, oblidar-nos els catalans de les reivindicacions per assolir la independència. Un Estatut que parlés de Comunitat nacional seria el millor encaix, segons Rodríguez Zapatero per incloure el terme amb la nacionalitat constitucional. Fa aquesta proposta seguint amb la idea de que la independència és el camí cap el no-res que vé pregonant el PP i dirigents socialistes com Susana Diaz i el mateix Pedro Sánchez. Ha passat molt de temps des de que el govern espanyol va rebre Josep Tarradellas amb honor i respecte com explica Manuel Milián en el seu llibre "Els ponts trencats", bon recull de l'història immediata de la caiguda del franquisme, d'una concòrdia difícil acompanyada d'un esperit de reconciliació desaparegut amb l'inaplicació de la llei de la memòria històrica i no voler reconèixerconservadors i socialistes el desastre que va significar la guerra civil. Rodríguez Zapatero oblida que el Partit Socialista va rebre molts vots a Catalunya amb l'esperança de que l'autogovern milloraria el 2006. Però Catalunya es va veure traida pel socialisme espanyol. Ara no existeix aquest esperit. Tampoc ens mostren des de Madrid cap esperit de reconciliació. I que el Sr. Rodríguez Zapatero s'atreveixi a dir que hem de retrocedir en la història. Catalunya, com Tarradellas, no pot renunciar al fet diferencial català, ni a la seva història, ni al seu dret públic, Segueixen existint les resistències i conspiracions per impedir que Catalunya es faci a si mateixa com a país lliure. Se li ha negat massa a Catalunya el seu caràcter d'identitat. Anem cap el final d'un règim i el desenvolupament d'un projecte. La història serà la que determini el poble, no la que vulguin imposar vells governants que mai no han entès Catalunya, mai no han fet una política realista.

Catalunya, democràcia europea

/ dissabte, 26 de març del 2016 /
Ni la Constitució de 1978 ni l'Estatut d'Autonomia vigent impediren que fos investit legalment nou President de la Generalitat una persona diferent de la prevista en les eleccions. L'operació polìtica d'apartar el candidat inicial Artur Mas Fou correcte. El que fou incorrecte, però fruit del pacte, va ser la designació de candidat substitut en el darrer minut, una decisió unipersonal del President que cessava. Fou com un traspàs d'urgència i precipitat del poder de control de,l'aparell polìtic que li donava suport. La veu democràtica del vot per aclarir la voluntat popular va romandre obstruïda per la por de que el vot canviés d'orientació. Les enquestes descobrien el cansanci de la ciutadania i un cert malestar polític entre els votants. Els dirigents polítics perden confiança dia a dia. Però el fenòmen no és exclusiu de la vida política catalana. Només cal veure l'espectacle actual de manca de diàleg entre les forces polítiques espanyoles i comparar amb el que va passar a Catalunya per adonar-se que, malgrat tot, els catalans, poble més aferrat a la feina que a la lluita polìtica, tenim prou sentit polític i olfat per obviar la despesa púbica d'unes noves eleccions i trobar solucions de consens. Cal reconèixer transcorreguts alguns mesos des deun canvi formal decidit a temps. La democràcia, hem demostrat, no depèn de qui té el poder i està investit d'autoritat. La democràcia depèn del diàleg i del convenciment del que és millor en cada moment o del que és menys dolent. Des de fa molts anys he observat que la vida econòmica i social segueix una vida normal al marge de les discussions polìtiques, si les inversions no cauen en pèrill. Els negocis no es supediten al debat ni a les eleccions. Catalunya ha demostrat que no és territori contrari a la cooperació internacional ni a rebre inversions. A Catalunya tothom hi guanya si es treballa i es conquereixen mercats. La força de Catalunya és productiva, de serveis i comercial. Amb totes les ventatges i desventatges de les lluites socials, CAtalunya és una democràcia europea, amb el seu propi significat. Un bagatge important de jurisprudència constitucional des de els anys 80 ha permès constatar una profunda transformació del model d'Estat creat a l'empara de la recuperació de la Generalitat republicana i la promulgació de l'Estatut de 1978 que ens va obrir la porta a fer-nos reconèixer com a poble existent anterior a la Constitució.Les institucions catalanes tenen ara la paraula per decidir el camí a seguir i l'activació de les previsions polítiques acordades en el Parlament de Catalunya. El poble, any rera any ha dit el que vol. I enguany ho tornarà a dir. La permanent transformació de la polìtica demostra que la transició fou inacabada. L'aprofundiment democràtic exigeix un autogovern del que Catalunya no disposa enfront d'un Estatconservador i jacobí que es resisteix a reconèixer la condició nacional de Catalunya tot i que s'en serveix com a garantia per el pagament del deute internacional, públic i privat que n'ofega el PIB. Així i tot,els catalans com a poble compromès amb els drets humans, ens podem oferir per acollir refugiats com a poble de referència a diferència de l'Estat espanyol que fuig de compromisos internacionals.

la fi del somni del món bucòlic

/ divendres, 25 de març del 2016 /
Veiem com esdevé impossible la governabilitat normal en el territori del Regne d'Espanya. Els partits practiquen la idolatria dels seus liders de la mateixa manera que els aparents fidels omplen els carrers de moltes ciutats per veure i aplaudir les professons de Setmana Santa. Professons de culte a les imatges, no al Deu que ha creat la imagineria per esculpir imatges. La idolatria de les imatges és una característica de la religió que dona més importància a l'aparença que a la sinceritat de l'ànima. Podriem pensar que la pau i l'amor són dues realitats possibles en el món d'avui, el món de la teconologia i la comunicació immediata, encara que no tinguin imatges per sortir en professó per Setmana Santa. Però no és aixì. Un Ministre de l'interior espanyol sortint d'una reunió pels atemptats a Brusselles ha dit l'expressió desafortunada pel moment: "no hi ha mal que per bé no vingui". Pensaria en el divendres de dolor el Sr. Ministre? Li han fet perdre els oficis amb reunions a Brusselles? El Ministre no ha fet cap crida contra la brutalitat totalitària de l'Estat Islàmic. No ha valorat suficientment que els terroristes islàmics no donen valor a la vida i prefereixen immolar-seper extendre la por i el desconcert a Europa. Els terroristes no ataquen a Europa objectius militars. Pewr afeblir i desconcertar la societat cal fer mal a la societat civil. La barbàrie del dolor i els assassinats de membres de la societat civil acaba de colpejar una ciutat, capital d'Europa,amb projecció mundial. CAp ciutat, cap país n'està exent de rebre el mateix tracte de la salutació de la violència. Els terroristes saben que la política de violència i foment del terror és una forma explosiva de reafirmar la seva presència armada i afany de dominació. Els terroristes de l'Estat Islàmic posen a Deu com excusa per extendre per on han passat la submissió al seu totalitarisme.La seva conducta éds la de la impietat, l'amoralitat, el desig de destrucció de les cultures no islàmiques, el total rebuig a les religions que parlen de pau i amor, comprensió i solidaritat. Només saben comunicar-se amb occident amb amenaces i accions terroristes. Al món occidental li cal eradiucar aquesta barbàrie, però també construir les polítiques institucionals, socials, culturals i econòmiques adients, dins i fora d'Europa, per consolidar un nou tipus de societat respectuosa amb els drets humans. amant de la pau, parrtidària del progrés social i de les llibertats. Permetre trobar cadascú el seu Deu amb llibertat. Expressions com la del Ministre espanyol haurien de ser oblidades. L'actuació de anar a la reunió i no comprometre's en res per allò de ser un govern en funcions és una demostració més de lautoaïllament del Regne d'Espanya que perd cada dia més credibilitat i pes en la política internacional i en la defensa dels principis i valors democràtics, que semblen ignorar negant-se a anar al Parlament a donar explicacions.

on queda la qualitat democràtica?

/ dijous, 24 de març del 2016 /
Volia començar aquest apunt preguntant-me on és la qualitat democràtica de que tant parlaven molts grups polìtics fa uns mesos. Sembla que no es dona importancia al fet de que tan la llibertat com el dret a la informació són drets naturals de la persona, avui dret humà inalienable, en funció de la seva naturalesa sociable com senyala la professora Remedios Sanchez en el seu Derecho a la información (Cosmos, Valencia, 1974). Moltes societats es diferencien per raó dels seus sistemes jurídics lligats a la diversitat espiritual, social i geogràfica. Els sistemes legals ajuden a la configuració d'una societat establint el seu règim polìtic, la qual cosa permet veure avui els diferents comportaments socials dels que accepten la seva implantació com dels antisistema que el volen destruir per implantar la seva dictadura i els desafectes i descontents que el volen canviar per criteris racionals, pacífics i democràtics. El canvi d'una societat o d'un règim no allunyarà uns dels altres. La societat seguirà amb totes les seves contradiccions i defectes. Desigualtats, oides tancades per segons qui, indefensió de justiciables amb lleis contradictòries amb principis contraris a l'art de jutjar. Sense societat no és possible prosperar ni transformar les utopies en realitats. Però la societat exigeix l'existència de normes. No és possibole en democràcia una societat sense normes. Les normes defineixen la qualitat democràtica del règim i de la vida social. El funcionament de la vida social exigeix normes adquades a cada societat: comportaments, institucions, control social. Per per produir dret cal ser societat estructurada, doncs no existeix el dret on no hi ha societat. Les lleis no són d'aquesta manera més que uns mers instruments de l'acció del dret. La frontera entre el que és lícit i el que és il·lícit es troba en la norma emesa per la institució que vol establir i deliitar drets i obligacions civils i polìtiques acabant per convertir el dret en una eina de control. A cada règim el dret que convé. Espanya no ha sigut un món on prenguessin brillantor la protecci´`o dels drets humans, negada l'especulació fiolsòfica que els va crear a altres països com FRança, Anglaterra i els Estats Units. El Bill of rights de Virginia de 1776 fou definitiu per orientar les revolucions europees ccap el reconeixement del dret al servei de la diginitat de la persona. La seva importància jurídica és indubtable com també ho ha sigut la Carta fundacional de les Nacions Unides del 26 de juny de 1945 i la Declaració Universal de Drets Humans del 10 de desembre 1948. Sense drets humans no hi ha capacitat d'exercici dels drets democràtics a cap societat. El dret acull principis que poden recullir o no les normes. I aquestes normes contradictòries amb els valors i principis d'una societat democràtica europea avui, poden resultar negatives pel bon desenvolupament d'una societat. El Regne d'Espanya pot presentar moltes mostres de normes contradictòries amb els principis que la societat diu defensar. Fins i tot una recent llei feta el 2010 per regular els procediments penals que tant el Tribunal Constitucional en Sentència de 17 de març de 2016 i el TC en Sentència 154/2016, de 29 de febrer, consideren que produeixen indefensió alguns dels seus articles reformats pel partit Popular espanyol a més de vulnerar l'article 24.1 de la Constitució de 1978 i el 117.3 de la mateixa que garanteix el principi d'exclusivitat de la potestat jurisdiccional. En conclusió, diguin el que diguin des de el poder en funcions que es bnega a donar explicacions a tot un Parlament, el Regne d'Espanya està mancat de qualitat democràtica en el poder legislatiu tan com en l'executiu.

Dels refugiats i altres coses

/ dimecres, 23 de març del 2016 /
Ara que els governs europeus s'han de posar a estudiar amb rapidesa la creació d'un ens suprapolicial europeu, cedint la sobirania necessària per raons de seguretat dels ciutadans de la Unió Europea que cal protegir dels atemtats gihadistes, ens trobem també amb el problema dels refugiats que Europa vol desplaçar a Turquia per la impossibilitat d'absorbir tota la gent que arriba a les fronteres europees fugint de les guerres, fugint de la misèria, buscant un món nou on prosperar, molts ni tant sols ciutadans de Siria o d'Irak.L'obligació d'acollir els refugiats ja ha sigut ben traida per la Comissió Europea. Però s'ha de tenir en compte que ells miren Alemania mentre els demés països es posen d'esquena. El problema és la capacitat d'absorció de refugiats i la seva integració en una societat nova. Cal explicar i aclarir als refugiats i demandants d'asil que en deixar la seva terra no poden pretendre traslladar amb ells tots els costums i lleis. La llei no opera a títol personal, sinó que s'han d'adaptar i acceptar la legislació, l'Estat de Dret dels països que els acullin. També han de fer un esforç amb l'idioma. No n'hi ha prou en dir que un vol treballar i que li donin feina. LLengua, coneixements, cultura van per davant.Reconeixement de la diversitat, però no ser utilitzats els refugiats com mà d'obra barata per reduir encara més els empresaris els salaris dels treballadors dels països d'acollida. Acollida amb garantias socials, amb drets socials, reconeixement i garantia dels drets humans. Aclariment previ de qui és veritable refugiat i de qui és desertor, de qui és emigrant per raons econòmiques, de qui és deinquent de professió o ha fugit d'alguna presó i porta amb ell el símbol de la delinqüència. Europa necessita coordinació i organització. L'estructura actual es mostra insuficient. També la Unió hauria de tenir suficient potència i veu per acabar amb la guerra de Siria per poder començar el retorn de desplaçats i la reconstrucció del païs destroçat per la dictadura del seu cap d'Estat.La situació de guerra amb l'Estat islàmic no hauria de ser un fre per l'acollida de refugiats de religió musulmana.Cal no equivocar els papers, cumplir les obligacions internacionals i posar en marxa els mecanismes i institucions precisos per donar la volta a aquesta situació. Europa pot fer-ho. Per reaccionar en positiu Europa i resoldre el conflicte àrab, no cal que esperi el lideratge de Putin o dels Estats Units.El que sorprén és l'actitud del Govern espanyol fugint de responsabilitats. Govern en funcions no vol dor abstenció de tot. Les mesures protectores i les condicions d'acollida promeses s'han de prendre. No afegim a la inercia europea una deixadesa funcionarial interpretable com l'abandó dels refugiats que ens demanen empara. Cal no fer de la situació un genocidi moral. Cal activar també l'Europa de la solidaritat que és més viva entre els ciutadans que entre els governs actuals.

violència cega per produir pànic, por, inseguretat i caos

/ dimarts, 22 de març del 2016 /
Els atemptats terroristes que es van produint a diversos llocs d'Europa cal entendre'ls amb la lectura del que són que molt bé descriu el President francés Sr. Hollande. Són actes de guerra contra poblacions que ja no són invulnerables a la força de les armes. Són manifestacions d'odi d'un islamisme radical que es vol imposar per la destrucció de les institucions i valors de la societat occiental amb totes les diferències que hi poden haver-hi entre uns i altres. No és cosa de fa quatre dies. Un 11 de Setembre de 2001 el radicalisme mortífer va atacar els Estats Units. El 1972, anys abans. un cert terrorisme antijueu del sector palestí havia assassinat atletes jueus a uns joc olímpics a Munich. La violència és el sagell de presentació del radicalisme que vol imposar la seva dictadura, la societat totalitària que de fet impera al territori ocupat militarment per l'autoproclamat Estat Islàmic. Més recentment, Madrid, Londres, Istambul, Tunisia i Mali i Paris foren seriosos avisos continuats de la intolerància islàmica militant i de la seva voluntat totalitària. Reclamen també Andalusia com a membre del seu Estat i volen reconquerir el territori ab violència. Volen extendre a Europa la violència militar d'una guerra que creuen santa, és una mostra e venjança envers un passat d'ocupació colonial. Volen afirmar unes cereences i una moral interpretada per humans radicals convertida en llei. Volen produir pànic, por, afeblir les consciències, crear inseguretat en la població, que les institucions facin fallida, generar el caos social. Afeblir Europa és el primer pas per una invasió i destruir la civilització basada en el judeocristianisme, les institucions liberals, l'economia de mercat, la societat de l'educació i el coneixement. Peraquesta gent no interessen altres coneixements que la lectura de l'Alcorà, els discursos imflamats i patriòtics dels Imans que acaben proclamant la Sharia. Voldrien imposar aquella sharia que vam viure en els primers temps de l'Iran, les lleis repressives socials d'Arabia Saudita, el que ara vivim a Irak i Siria. Destruir tot el passat no islàmic és la llei sagrada. Les lleis europees i les autoritats han de fer ara front comú per encerclar i posar fre definiticu a aquesta gent que ens vol subvertir i exigeix el nostre reconeixement, submissió i adhesió a l'Islam dirigit per ells. Europa ha de reaccionar contra aquest estat de coses. En cap cas podem admetre la violència cega, com diu el primer Ministre belga. En cap cas podran produir amb la destrucció i els assessinats el pànic col·lectiu, la por i l'inseguretat. Europa no cedirà davant els assassins islamistes, ni renunciarà als seus principis i valors, a la seva essència. POsar fre a aquesta situació a Europa és feina de les forces de seguretat i l'intel·ligència. Acabar amb el totalitarisme del radicalisme islàmic pot ser també feina militar. Els responsables polítics ara s'hauran de pronunciar. No voldriem veure manifestacions parlant ara de pau, diàleg de societats i religions, i de comprensió pels assassins i partidaris de la violència. El diàleg de la falsa generositat no serà mai correspòs amb el de la falsa humilitat. El que és inadmissible no permet reconduir situacions ni relacions. La resposta s'ha de produir, agradi o no.Contra la violència no hi caben el desig de martiri ni les palmes de pau. L'assassinat com a veu de diàleg com a via d'imposició és inacceptable. Cal més Europa i atacar aquest problema amb les eines de la cultura, elconvenciment de l'erros i el front policial. Una resposta europea.

no caure en la indiferència

/ dilluns, 21 de març del 2016 /
Cal començar a pensar que apareixen dubtes amb l'interpretació i l'utilització del terme "sobiranisme". Ara tenim gent que diu que el sobiranisme no vol dir independentisme i permet trobar altres encaixos amb el Regne d'Espanya sense recòrrer a la independència. De fet és cert que ha baixat actualment el desig d'independència. Molts han deixat de mostrar-se independentistes i creix la indeferència envers la política oficial, la del nou govern de la Generalitat. No es veu clar quin camí segueixen. Hem de creure per això que el somni independentista del que molts han desertat era d'una pobresa moral que el feia inviable? No ho hem de creure així, doncs que ara es torni a parlar d'un referèndum pactat amb el Govern espanyol quan tots sabem que és impoossible negociar amb uns equips polìtics que han tancat tot diàleg amb Catalunya només ho hem de veure com un error que demostra feblesa, encara que la negativa i el ferm unionista constitucionalista de Madrid n'és una ben forta demostració. La manca d'intel·lectuals disposats a analitzar la problemàtica amb la màxima objectivitat és prou palesa. Certes idees moren quan no són capaces de crear ni de frer-se seguir per una confiança cega. Cal ser conscients de les dificultats i seguir treballant amb la seguretat que el futur no es trobarà en moviments de masses, però cal animar gent que no ha participat en política i no s'ha deixat malmetre. Necessitem esperits oberts amb independència dels seus títols univerditaris. CAl separar-se de l'arbitrari i la barbarie en les relacions amb els demés. Cal no fer cas als que volen que caiguem en el silenci i no poguem fer ús de la paraula. Els valors republicans ho exigeixen. Cal trobar nous camins, fer la crítica de la situació i de tota la gestió de govern, evitar passes endarrera disfressades de sobiranisme. Per la gent d'esquerres cal seguir oposant-se a la gestió de kles oligarquies, refundar Europa amb un plantejament més democràtic i obert a les realitats socials, impedir les influències nefastes en la gestió política. Cal recorddar també que sense igualtat social no hi ha ni llibertat ni solidaritat social. La nostra pàtria davant els constitucionalistes de cervell tancat esperonats per la possessi8ó del poder, ha de ser ara la democràcia.

el rei fica la pota

/ diumenge, 20 de març del 2016 /
Fa uns dies el Rei Felip Vè va anar a Puerto Rico a celebrar el VIIè Congrés Internacional de la llengua espanyola i va conseguir excitar l'ambient. Va dir en el seu discurs que trepitjava terra dels estats Units. Va conseguir que literats de l'Illa xom Eduardo Lalo es manifestessin críticament a les seves paraules tractant-les en un manifest com un acte de barbàrie. Li van recordar que els reis espanyols durant quatre segles entre 1493 i 1898 van negar a Puerto Rico una Universitat i ara Felip VIè els nega la seva nacionalitat, reconèixder una identitat nacional no vinculada al món saxó. A Puerto Rico consideren Espanya i els Estats Units com dos pobles que han determinat la història del país. El Rei que anava a promocionarel castellà es va trobar enfrontat a una ferma voluntat identitària de una ex colonia espanyola, coinvertida el 1897 en provincia d'uoltramar fins que es va independitzar. Puerto Rico és un estat lliure associat als Estats Units des de 1952 com molt bé recorda El POaís en la seva edició del dissabte 19 de març. Voler convertir l'idioma castellà als estats Units en una eina de desconfiança ha sigut un error diplomàtic espanyol. Confondre Puerto Rico amb els estats Units sembla més aviat un error propi d'una Corona que encara no ha entès el que significa la diversitat i el pluralisme dels pobles. Volent fer aquest joc d'empenyer el castellà com eina de debat a les portes dels Estats Units, el Rei ha ficat la pota. El que no deixa de sorprendre és la discreció amb que ha sigut tractada la notícia al Regne d'Espanya. Cap comentari a Televisió. Cap informació als diaris digitals ni els impresos. Els errors, les ficades de pota no cal silenciar-los. Finalment les coses se saben.

sense ressentiment

/ divendres, 18 de març del 2016 /
Otegui va sortir de la presó complerta la condemna, sense ressentiments. El pluralisme polític i el debat social pacífic exclou els radicals intransigents, doncs en democràcia l'opinió és lliure. Són inacceptables en democràcia els de l'ultradreta com els de l'ultraesquerra, intolerants i veritablement intrannsigents. Aquests no creuen en el diàleg, sino en la imposició, la dominació i la repressió dels que no opinen ni pensen com ells. A Espanya ja n'hem tingut proutes experiències. Segles sense llibertat excepte un breu parentesi republicà. Són més perillosos els que prohibeixen que els que expressen i difonen el seu pensament emparats en la llibertat d'expressió, els que diuen honestament el que pensen. Cal preeguntar-se si és terrorista Otegui per voler fer un partit. S'abusa a Espanya de la semàntica del terrorisme. No s'ha dit terrorista al jove Osson, el norueg que va assassinar molts joves socialistes. Tampoc es diuen terroristes els que maten a les Universitats dels estats Unites. Per què doncs tant ús del mot terrorista a qualsevol acte violent i el permanent record en els mitjans de comunicació del passat de violència? Quin interès hi ha en recordar permanentment a la ciutadania el passat de violència traduída en terrorisme antifeixista? Quina és la sort històrica dels represaliats dels dos bandols de la Guera Civil espanyola 1936/39 afusellats i empresonats per ser desafectes del règim del moment? No fou violència empresonar i afusellar? No fou terrorisme d'estat? Hem de seguir permanentment amb l'inalterable cançó de l'ús de la violència com excusa per retallar llibertats? No hi ha alguna manera, descartada la Constitució de 1978, per superar aquests episodis històrics? POdran deixar de fer-se manifestacions i concentracions com a culte a l'odi i el desig de revenja? És això correcte en un estat laic dominat per les esglésies cristianes? Existeix una moral social adequada i cultura política per construir una societat sense ressentiments? És o seria útil la democràcia i l'exercici de les llibertats per superar aquests trangols històricvs que han afectat i dividit tantes famílies i societats? Seria possible esborrar dels diccionaris i llibres de guia d'estil dels mitjans la paraula terrorisme?

temps perdut, problemes sense resoldre

/ dijous, 17 de març del 2016 /
Que la governació del Regne d'Espanya hagi caigut en mans d'un govern en funcions o provisional que actúa de manera autoritària, penso és motiu de preocupació per una societat que necessita de lleis ben modificades, subsanar els defectes del règim, rebre el racolzament de l'estat per seguir obrint mercats a l'exterior. Els treballadors que són fora d'Espanya que ja són més de 2.500.000, més el deute públic sumat al deute privat i empresaria, molt superiors en conjunt al PIB són seriosos avisos de que cal rectificar la marxa de l'economia i les previsions. Ara ja no és un problema de dretes i esquerres. El problema és la garantia de les llibertats públiques, el pluralisme corresponent a una societat democràtica, el manteniment de l'economia de mercat reorientada a crear riquesaper millorar la seva redistribució amb criteris de justícia social. En definitiva el que cal és una ervolució de progrés social i llibertats. Tot continua com ahir amb els liders dels principals partits fent precamoanya electoralperque no treballen per trobar l'entesa. Uns rebutgen els altres. La dreta es creu la propietària de l'espectre polític i del poder malgrat la corrupció continuada que va aflorant dia a dia.

molts depenen d'uns quants

/ dimarts, 1 de març del 2016 /
Avui comencen al Parlament espanyol els debats per la investidura d'un President de Govern. No hi ha acord sobre la persona ni sonre els plantejaments primer presentats al debat. La majoria de ciutadans no esperen gran cosa d'aquest debat. Son uns pocs que tenen la capacitat de decidir sobre els drets i obligaciomd dels demés.D'això en diuen l'exercici de la sobirania popular enfrontada a un govern en funcions que s'allunya del Parlament i governa el que li sembla partint de la base de que no ha de donar explicacions a un Parlement que no l'ha designat ni va investir el seu President. La manca de cultura democràtica dels conservadors espanyols és patètica fugint de donar explicacions de la seva gestió política. De no voler explicar-se al despreci envers l'oposició ha siguit tot. Ara el President que es creu inamovible i permanent es passeja per tot el Regne fent-se propaganda. Possiblement preparant la campanya electoral fent presidencialisme, règim que no està previst per la Constitució.

About

Categorías

. nació (1) 15 M (1) 155 (2) abandó oficial (1) abisme (2) abolició (1) abolició títols nobiliaris (1) abolir impunitat (1) absolutisme (11) absolutisme poder (1) absorció (1) abstenció (6) abstenció electoral (2) absurds (1) abundància (1) abús (4) abús de dret (1) abús de poder (1) abusos (4) accedir al coneixement (1) accidentalitat (1) acció polìtica (1) accions humanitàries (1) acollida (1) acomiadament (1) acomiadament lliure (1) acomiadaments (3) acomiadats (1) acord de París (1) acord equilibrat (1) acord legislatura (1) acord lliure canvi (1) acord patriòtic (2) acords (1) acords països tercers (1) acte democràtic (1) acte oficial (1) acte polititzat per la dreta (1) actes de guerra (1) actitud hispànica (1) activistes infiltrats (1) activitat (1) activitat humana (1) acumulació (2) acumulaciò càrrecs (1) acumulacoó càrrecs (1) adaptació (1) administració (6) administració menys burocràtica (1) administració sòlida i eficient (1) administracions (1) administracions autonòmiques (1) administrar (1) adulteri polític càrrecs vitalicis (1) adversaris (1) afirmació nacional (1) afirmació totalitària (1) Àfrica Moderna (1) africans (1) afrontament (1) agència tributària (1) agitacions socials (1) aglomeració humana (1) aglomerat urbà (1) aglutinant (1) aglutinar (1) agressivitat (1) agressivitat verbal (1) aigua (2) aiguats (1) aïllament (2) aire (1) aiutogestionaris (1) aixecar exportacions (1) ajudar (1) ajuntament (1) Ajuntaments lliures (1) ajustos (1) alcaldes (1) alçament (1) alcohol (1) alerta (1) aliances (1) aliat (1) alimentar (1) alliberament nacional (1) alternància (1) alternativa (4) alternativa plural (1) alternativa pragmàtica (1) alternatives (4) amabilitat (1) ambaixadors (1) ambició (1) ambicions (3) ambiguïtat (1) ambigüitat (6) amenaça islàmica (1) amenaces (2) amiguisme (1) amistat (2) amnessia (2) amnistia (1) amnistia fiscal (2) amor (1) amoral (1) amoralitat (1) anacionalistes (1) anacionalització (1) analogia (1) ànima catalana (2) animació (1) animalisme (1) aniversari (1) aniversari Declaració Universal Drets Humans (1) annexió històrica (1) anormalitat (1) antagonismes (1) anti democràcia (1) antiautoritarisme (1) anticatalanisme (3) anticomunista (1) anticorrupció (1) anticorruption act (1) antidemocràcia (2) antidemocràtic (1) antieuripeísme (1) antiolímpics (1) antipartits (1) antisistema (3) antitaurins (1) aparell (3) aparell Estat (1) aparell municipal (1) aparells (1) aparells sectaris (1) aparença (2) aparença de poder (1) apatia (1) apoyo (1) apreciacions (1) apremi (1) aprofitats (1) arbitrarietat (3) arbitrarietats (1) argumentari oficial (1) arguments (2) armes (2) armonització (1) arquitectura jurídica (1) arranjament pressupostos (2) arribistes (1) asesores (1) asfíxia (2) asfixia econòmica (1) assalariats (1) assamblearisme (1) assassinat (1) assedi (1) assemblearisme (1) assemblees (1) assemblees de base (1) assimilació (1) assimilacionisme (1) assistència gent gran (1) assistència social (1) assistència social. (1) associació voluntària nacions (1) atemorir població (1) atemptat (2) atemptats (1) aterratge. joc brut (1) atracos (1) atur (17) atur estructural (5) aturar independència (1) aturats (1) auguris (1) Auschwitz (1) auster (1) austericidi (1) austeritat (9) austeritat imposada (1) austeritat obligada (1) autarquia (2) autocensura (1) autocràcia (1) autocràta (1) autocrítica (2) autodeterminació (31) Autodeterminació com a dret internacional (2) autodeterminació. (1) autodetermnació (1) autogestió (4) autogovern (15) autonomia (6) autonomia controlada (1) autonomia dependent (1) autonomia diferencial (1) autonomia municipal (3) autonomía municipal (1) autonomia municipal; abolir llei sostenibilitat; pressupostos aprovats plens; (1) autonomies (1) autonomisme (1) autoodi (1) autoresponsabilitat (1) autoritari (1) autoritarisme (14) autoritarisme presidencial (1) autoritarismes (1) autoritat (6) autoritat moral (2) aval (1) avaricia (1) avenços (1) aventurerisme (1) aventures militars (1) avís (1) baix nivell (1) baixa qualitat (1) baixos salaris (2) balanç (1) balanços negatius (1) banalitat (1) banalització (1) banca (1) bancs (1) bandera (3) bandera de la llibertat (1) bandera espanyola (1) bandera nazi (1) banderes (3) banquers (1) baralles (1) barbàrie (2) bàrbars (1) Barça (1) Barcelona (2) barraquisme (1) barreja de nacionalitats (1) barretines (1) barris benestants (1) barris vulnerables (1) base jurídica (1) Bases de Manresa (1) bases militars (1) bé comú (3) bé social (1) bemnestar (1) beneficis (1) beneficis empresarials (1) beneficis fiscals (1) beneir (1) benestar (14) benestar real (1) benestar social (6) benvinguda (1) Biblia (2) Bíblia (2) biblioteques (1) biodiversitat (1) bipartidisme (10) bipolarització (1) bipolarització polìtica (1) blanqueig (1) blanqueig de capitals (1) bloqueig (1) bogeria (1) boicot (7) bombolla (3) bombolles (2) bombolles financeres (1) bon (1) bon govern (2) Bon Nadal i Any Nou (1) bon veïnatge (1) bona fe (2) bones pràctiques (2) bones relacions (1) bons costums (2) borsa (1) bossa d'assalariats (1) botiflers (1) brutaitat (1) bufandes tapaboques (1) buit legal Constitució (2) burgesia (5) burgesia catalana (1) burocràcia (1) burocratisme (1) burocratització (1) c (1) cabdill (1) cabdillisme (1) cacera (1) cacics (3) caciquisme (6) caciquisme empresarial (1) cadena de confiança (1) cadenes (1) café para todos (1) caixes negres (1) calificatius (1) cambios históricos (1) cambrers (1) camí (2) campanya (1) campanya antireferèndum (1) campanya desigual (1) campanya electoral (1) campanya mediàtica (2) CAmpanya nou 9N (1) campanyes electorals (1) camps concentració nazis (1) candiatura unitària (1) candidat (1) candidato (1) candidats (1) candidats farciment (1) candidatures (1) canongia (1) cansanci (2) cant dels ocells (1) canvi (18) canvi climàtic (2) canvi concepció polìtica y legal (1) canvi de règim (1) canvi de rei (1) canvi electoral (1) canvi evolutiu (1) canvi formal (1) canvi polìtic (1) canvi social (4) canviar (7) canvis (5) canvis fonamentals (1) canvis substancials (2) capacitat (3) capacitat financera (1) capacitat fiscal (1) capdavanters (1) capdillisme (1) capital (2) capital del benestar (1) capitalisme (5) capìtalisme (1) capitalisme anticosial (1) capitalisme decadent (1) capitalisme depredador (1) capitalisme dialogant (1) capitalisme especulatiu (1) capitalisme salvatge (2) capitalismo (1) capitalismo salvaje (1) capitals (1) carnaval electoral (1) carnets esrtripats (1) càrrecs (8) càrrecs electes (2) carrers (1) carta (1) Carta Drets Fonamentals (1) Carta Fundacional Nacions Unides (2) Carta Nacions Unides (1) Carta Social Europea (2) cas català (1) cas dels catalans (1) cas Noos (1) casa comuna (1) Casa Gran de la Democràcia (1) casernes (1) castellà (2) castes (1) càstic (1) càstig (1) càstig electoral (1) català (7) català llengua natural de Catalunya (1) català patrimoni comú (1) catalanicidi polìtic (1) catalanisme (10) catalanisme d'esquerres (1) catalanisme polìtic (1) catalanistes (3) catalanistes d'esquerres (1) catalanització (1) catalaniusme (1) catalanofobia (1) catalanofòbia (2) catalans (2) Catalunya (33) Catalunya dependent (1) Catalunya Estat (2) Catalunya pactista (1) Catalunya SI (1) catarsi (1) catofols (1) caudillo (1) causa catana (1) causa republicana (1) cedir impostos (1) cedir sobirania (1) celebracions (1) censura (7) centralisme (10) centralisme Estat (1) centralisme neoconservador (1) centralismo depredador (1) centralitat (1) centralització (2) centre esquerra (1) centreesquerra (1) centrisme (1) centristes (1) cessió de sobirania (1) chuches (1) cinisme (6) cinisme silenci (1) cinversdes (1) circ (1) cirrupció (1) cisma (1) cistums (1) ciutadania (6) ciutadans (4) ciutat (1) ciutat de la Justícia Social (1) ciutat lliure de por (1) ciutat proletària (1) ciutats desiguals (1) civilització (5) civilització europea (1) civilització occidental (1) civilització urbana (1) clam (1) clam democràtic (1) clandestinitat (1) clans (2) clans sectaris (1) claridad (1) classe obrera (3) classes populars (1) classes socials (2) classes socials. (1) clemència (1) clientelisme (2) coalició de govern (1) coalicions (1) cobdícia (1) cobrar (1) codi penal (6) código Penal (1) coexistir (2) cohabitació (1) coherència (2) cohesió (3) cohesió social (3) cohesionar (1) col·laboració (1) col·legis electorals (1) colònia (1) colonialisme (1) colpisme (1) colpistes (1) comandament (1) combat per Catalunya (1) combatre l'atur (1) combustibles fòssils (1) comerç (1) comerç d'armes (1) comerç global (1) comerços (1) comissari anticorrupció (1) Comissió de Venècia (1) comissions (3) Commonwealth (1) compartir (1) compartir problemes (1) competència (3) competències (9) competir (1) competitivitat global (1) complexes. (1) complicitat PSOE (1) compromesos (1) Compromís (2) compromìs (1) comptabilitats falsejades (1) comptes (1) comunicació (9) comunicació online (1) comunicacions (1) comunicacions banals (1) comunisme (2) comunitat (1) Comunitat de Nacions (1) comunitat històrica (1) comunitat ibèrica de nacions (1) comunitat internacional (1) comunitat supranacional (1) comuns (1) concentració nacional (2) concentracions (1) conceotes abstractes (1) concert (1) concessions (1) concordat (1) concòrdia (8) concòrdia de la por (1) concòrdia social (1) condemna (2) condicions de treball (1) condicions laborals (3) condicions laborals dignes (1) conducta honesta (1) confessar (1) confiança (9) confiança política. (1) confidencial (1) confidencialitat (1) conflicte (10) conflicte català (1) conflicte Catalunya/España (1) conflicte Catalunya/Espanya (1) conflicte generacional (1) conflicte històric (1) conflicte polític (1) conflicte social (1) conflictes (4) conflictes legals (1) conflictes polìtics (1) conflictivitat (1) confliucte Catalunya Espanya (1) confluència (4) confluència social. (1) conformisme (1) conformisme imposat (1) confrontació (2) confrontació permanent (2) confrontament (1) confusió (4) confusionisme (1) conglomerat urbà (1) conquesta social (1) consciècia deformada (1) consciència (5) consciència crítica (1) consciència democràtica (3) consciència liberal (1) consciència nacional (1) consciència social (1) consciències (1) Consell d'Europa (2) consells municipals (1) consens (1) conservadorisme (2) conservadors (6) conservadurisme (2) conservaduyrisme (1) conspiració (2) conspiració permanent (1) conspiracions (5) conspiradors (1) constitució (31) Cónstitució (1) constitució antidemocràtica (1) Constitució antifederalista (1) constitució artificial (1) Constitució difunta (1) Constitució escrita (1) Constitucio Espanyola (1) Constitució Europea (1) Constitució europea. (1) Constitució impossible (1) Constitució intocable (1) constitución (1) constitucionalisme (1) constitucionalisme monàrquic (1) constitucions (2) Constitucions Catalanes (2) Constitucions i altres drets de Catalunya. reclamar devolució (1) Constitucions i Pactes (1) Constitution Stone (1) construcciño nacional (1) construir (6) construir esquerra nova (1) construir futur (2) construir un nou país (1) consuilta (1) Consulta (12) consulta democràtica (1) consulta no vinculant (2) consultes directes (1) consum (2) consumisme (1) contagi (1) contaminació (3) contaminació destructora (1) contestació social (1) contestaciò social (1) context internacional (1) contingut (1) continguts científics (1) continuïtat (3) continuïtat d'Espanya (1) contracte social (2) contractes escombraria. (1) contractes temporals (1) contracultura (1) contradiccions (4) contraprogramació (1) contrarrestar (1) Contribució (1) contribuents (1) control (2) control Estat (1) control ideològic (1) controlar (1) convèncer (1) conveni (1) Conveni de Viena (1) conveniència (1) convenis NU i OSCE (1) convergència (3) converses (1) convivencia (3) convivència (7) convivència democràtica (1) convivència social (1) convivència trencada (1) cooperacfió (1) cooperació (10) coopèració (1) cooperació internacional (2) cooperar (1) cooperativisme (1) cop de força unilateral (1) Copa Santa (1) coparticipació (1) cops de porra (1) coratge (1) corona (1) corporacions (1) corralito (3) corredor mediterrani (1) corresponsabilització (1) corretgir desigualtats (1) corretgir partits (1) corridas (1) corrupcio (1) corrupció (75) corrupciò (2) corrupció continuada (1) corrupció descoberta (1) corrupció política (2) corrupció. (1) corrupteles (2) corruptes (3) corruptors (2) cortesia (3) cos social (1) cost laboral (1) cost standart (1) costum (2) costums (3) costums milenaris (1) cotitzacions (1) cr'itica (1) creació (1) creació empreses (1) crear (1) creativitat (2) creativitat empresarial (1) credibilitat (11) credibilitat electoral. (2) credibilitat polìtica (1) credibilitat. (1) crèdit (3) crèdit social (1) crèdits (1) crèdits públics (1) creença (1) creences (1) creïbles (1) creixement (6) creixement economia (1) creixement econòmic (1) creixement industrial (1) crèixer (1) creuada (4) creuats (1) creure (1) cridòria (1) crim (1) crim organitzat (1) crímenes (1) criminalitat (2) criminalització (1) criminalitzar (1) crims (2) crims de guerra (1) crims franquisme. ètica (1) crisdi (1) crisi (37) crisi d'Estat (2) crisi econòmica (1) crisi energètica (1) crisi financera (1) crisi institucional (2) crisi món socialista (1) crisi política (1) crisi urbana (1) crisis (1) cristianisme (2) cristians (1) criteri (1) criteris (2) criteris democràtics (1) criteris dogmàtics (1) criteris jurídics (1) criteris socials (1) crítica (4) crítica oberta (1) crítics (2) crítiques (4) cronologia reis Castella i Espanya (1) crueltat (2) cubisme (1) culltura (1) culpables (1) culte (1) culte a la personalitat (1) cultura (21) cultura catalana (1) cultura cosmopolita (1) cultura de la violència (1) cultura de pau (8) cultura del diàleg (1) cultura del pacte (1) cultura del vot (1) cultura democràtica (2) cultura innovadora (1) cultura jurídica (1) cultura oficial (1) cultura política (1) cultura polìtica (1) cultura. (1) cultures (1) cultures rígides (1) cúpula. (1) dany moral (1) dany social (1) danys (1) davallada de la dreta (1) de mocràcia formal (1) debat (10) debat obert (2) debat parlamentari (1) debat permanent (1) debat politic (1) debat polític (1) debat polìtic (1) debat sobiranista (1) debatre (1) debats (1) debats ideològics (1) decadència (8) decència (2) decència institucional (1) decepció (7) decepció generalitzada. nació sense estat (1) decidir (2) Declaració de Drets (1) declaració drets home i ciutadà (1) declaracions (1) declaracions formals (1) declaracions unilaterals (1) decreixement demografic (1) dedigualtats (1) dedocràcia (1) defallences (1) defectes (5) defectes democràcia (1) defectos (1) defensa (2) defensa de la llengua (1) defensa democràcia (1) defensar democràcia (1) defensar dret (1) deficiencies (2) deficiències (1) dèficit (7) dèficit democràtic (4) dèficit públic (1) dèficits (1) dèficits democràtics. (1) defraudadors (1) defraudar (1) degeneració (1) degradació (4) degradació moral (1) degradació sistema (1) degradació social (1) deixadesa (1) delictes (2) delinqüència (3) delinqüència nova (1) demagògia (11) demandes laborals (1) demcràcia real (1) democracia (4) democràcia (146) democràcia no identificada (1) democràcia activa (1) democràcia avançada (1) democracia avanzada (1) democràcia captiva (1) democràcia catalana (3) democràcia consolidada (2) democracia constitucional (1) democràcia de notables (1) democràcia deliberativa (1) democràcia directa (11) democràcia econòmica i social (1) democràcia encorsetada (1) democràcia espanyola (1) democràcia estable (2) democràcia europea (1) democràcia i estabilitat (1) democràcia imperfecta (1) democràcia indignada (1) democràcia integral (1) democràcia interna (1) democràcia interna organitzacions (1) democràcia liberal (5) democràcia liv+beral (1) democràcia moderna (1) democràcia oberta (1) democràcia parlamentària (4) democràcia parlamentària formal (1) democràcia participativa (11) democràcia participatva (1) democràcia plural (3) democràcia plural. (1) democràcia polìtica (1) democràcia radical (1) democràcia radical. (1) democràcia real (1) democràcia segrestada (1) democràcia social (7) democràcia supranacional (1) democràcia viable (1) democràcia. (1) democràcies desiguals (1) democràcies plurals (1) demòcrata (1) demócratas de verdad (1) demòcrates (3) democràtic (2) democràtica (1) democràtics (1) democratització vida social (1) democrfàcia participativa (1) demokratura. (1) demoràcia (1) denúncies (1) deocràcia participativa (1) dependència (2) depressió (1) derecho histórico (1) derechos humanos (1) derechos sociales (1) derets humans (1) deriva autoritària (2) derogar la Constitució (1) desacato (1) desacceleració econòmica (1) desacomplexats (1) desacord (1) desacord legítim (1) desacords (3) desacreditar (4) desactivar (1) desafecció (9) desafecció col·lectiva (1) desafecte (1) desafectes (3) desafiament sobiranista (1) desastre social (1) desbloqueig polìtic (1) descatalanització (1) descentralització (3) descentralització periode constituent (1) descentralitzar (1) desco0nfiança (1) descomposició (1) descomposició Estat (1) descomposició ideologies (1) desconcert (1) desconexió (1) desconfiança (8) desconfiats (1) desconnexió (1) desconstitucionalització (1) desconstrucció (1) desconstrucció social (1) descontaminar (1) descontentament (4) descontento (1) descrèdit (6) descrèdit política (1) descrèdit polìtics (1) desdemocratització (1) desdoblament vies i carreteres (1) desenccant (1) desencía (1) desencís (3) desencontre (1) desenfocar (1) desengany (1) desenganys (1) desenvolupament (7) desenvolupament humà (1) desenvolupament responsable (1) desenvolupament. crítica (1) desenvolupament. cultura universal (1) desequilibri (3) desequilibris (1) deserció (1) desercions (1) desesperació (1) desestructuració (2) desgast (2) desgavell (1) desgovern (2) deshumanització (1) desigs (1) desigualdad (1) desigualtat (20) desigualtat de classes (1) desigualtat social (4) desigualtat socioocultural (1) desigualtats (23) desigualtats flagrants (1) desigualtats socials (5) desinflar procés (1) desinformació (1) desintegració (1) deslleialtat (1) deslocalització (2) deslocalitzacions (1) desmesura (1) desmotivació (1) desnacionalitzar (1) desnonaments (1) desnudo (1) desobediència (5) desordre (4) desordre legal (1) desordres públics (1) despesa (3) despesa incontrol·lada (1) despesa jocs olímpics (1) despesa pública (4) despesa social (1) despesa superflua (1) despeses (1) despilfarro (1) despilfarro Estat (1) desplaçar govern (1) desplaçats (1) despolitització (1) despotisme (6) despreci (3) desprestigi (6) desproporció resposta (1) destí (2) destinos (1) destitució (1) destitució Govern (1) destitucions (1) destituir representants (1) destroçar Espanya i la convivència (1) destrucció (3) destrucció natura (1) destrucció planeta (1) destruir (1) destruir Catalunya (1) desunió (1) desventatges (1) desviació de poder (1) desvirtuar democràcia (1) detenció irregular (1) detenció Puigdemont (1) deteriorament (3) deteriorament institucions (1) deterioro (1) determinisme (1) determinisme lleis (1) deudas (1) deute (12) deute Estat (1) deute financer (1) deute imparable (1) deute permanent. irreflexiu (1) deute públic (3) deute social (1) deutes partits (1) devaluació (2) devociò (1) diada nacional (1) diàkeg (1) diàleg (70) diàleg inter-religiós (1) diàleg social (1) diàlegs de sords (1) dialogant (1) dialogar (7) diamundial pel treball decent (1) diaris (2) diàspora (1) dibers (1) dicatdura (1) Dickens (1) dictador (1) dictadura (34) dictadura constitucional (2) dictadura de la llei (1) dictadura de partit (2) dictadura franquista (1) dictadures (6) dictat (1) dietes (1) difamació (1) diferència (1) diferències (7) diferències i discrepàncies (1) diferències tàctiques (1) diferents (1) dificultats (2) diginitat (1) dignidad (1) dignitat (33) dignitat nacional (1) dignitat col·lectiva (2) dignitat de la persona (2) dignitat de les persones (1) dignitat democràtica (1) dignitat funció pública (1) dignitat humana (12) dignitat humana. (1) dignitat igualitària. (1) dignitat individu (1) dignitat institucions (1) dignitat nacional (2) dignitat persona (1) dignitat persones (1) dignitat poble (1) dignitat vida diaria (1) dignitat. (1) dignitat. autoritarisme (1) dilapidació (1) dimissió (1) dimissions (1) diner negre (2) diner públic (3) diners (9) diners de fum (1) diners del pressupost municipal (1) diners públics (3) diplomacia. malestar (1) dipomàcia (1) diputados (2) diputats (4) diputats díscols (1) diputats sobiranistes (1) dir la veritat (2) direcció (2) directives (1) directrius (1) directrius europees (1) dirigents presos (1) dirigisme (2) disbauxa (3) discapacitats (2) disciplina (2) disciplina social (1) disciplina. carrera polìtica (1) disconformitat (1) discòrdia (3) discòrdies (1) discrecionalitat (1) discrepància (2) discrepància ideològica (1) discriminació (8) discriminacions (2) discurs (1) discurs de compromís (1) discurs de la por (1) discurs moral (1) discurs polític (1) discursos (1) discursos precuinats (1) discursos preparats (1) disfresses (1) disfunció (1) disfuncionalitat (1) dislocar (1) disminució natalitat (1) disolució (1) disorsió (1) dispendi (1) dispersió (1) disputa (1) disseny (1) dissidència (5) dissidència. (1) dissidents (1) distracció reivindicacions (1) diuscriminació (1) diversitat (19) diversitat cultural (2) diversitat ètnica (1) dividir (1) divisió de poders (1) divisió del treball (1) divisió política (1) divisió social. (1) divisió societat (1) divisions (2) doble moral (2) doctrina social església (1) dogma (1) dogma constitucional (1) dogmatisme (1) dogmatisme del poder (1) dogmatismes (1) dogmes (1) dol (1) Dom Perignon (1) dominació (5) dominació polìtica (1) domini (3) domini espanyol (1) domini hergemònic (1) donació (1) donaciò vivenda en pagament (1) dones (1) dramatisme (1) Dre6t Públic Català (1) dret (14) dret a decidir (14) dret a governar (1) dret a la independència (1) dret a la informació (1) dret al treball (1) dret català (1) dret civil (1) dret comunitari (2) dret d'acollida (1) dret d'asil a la UE (1) dret de la raó (1) dret de participació (1) dret de participaciò directa (1) dret de rebuig (1) dret de rebuig llei (1) dret de reprovació (1) dret de revocació càrrecs (1) dret del poble (1) dret del regne (1) dret del Rei (1) dret espanyol (1) dret exclusiu (1) dret fonamental (2) dret humà (1) dret implícit (1) dret inalienable (1) dret independent (1) dret internacional (20) dret internacional prevalent (1) Dret Internacional Públic (1) dret internacional. fractura social (1) dret legítim (1) dret lliure determinació (1) dret moral (1) Dret Nacions Unides (3) dret natural (1) dret natural. (1) dret penal (1) dret per la Pau (1) dret públic (1) Dret Públic Català (3) dret racional (2) dreta (1) dreta anticatalana (1) dreta catalana (2) dreta conservadora (1) dreta europea (1) dreta i aliats socialistes (1) dreta radical (2) dreta reaccionària (1) dretes (2) dretes hostils (1) drets (11) drets ciomuns (1) drets ciutadfania (1) drets constitucionals (1) drets contra l'Estat (1) Drets de Catalunya (1) drets dels treballadors (1) drets democràtics (4) drets econòmics i socials (1) drets fonamentals (5) drets històrics (2) Drets Home (1) Drets Humanms (1) drets humans (66) drets humans com a superiors (1) drets humans. (1) drets i llibertats (4) drets i llibertats fonamentals (1) drets implìcits (1) drets inviolables (1) drets laborals (1) drets minories nacionals (1) drets nacionals (2) drets naturals (1) drets socials (8) drets socials i culturals (1) drets socials. (1) dualisme poders (1) dues Espanyes (1) dues nacions (1) DUI (1) ecionomia ilegal (1) ecologia (1) economia (7) economía (1) economia de guerra (1) economia de mercat (1) economia depredadora (1) economia financera (1) economia lliure (1) economia malmesa (1) economia organitzada (1) economia social (2) economia social i solidària (1) economia sòlida (1) economia submergida (2) ecumenisme (1) edifici democràtic (1) educació (9) educaciò (1) educació cívica (1) eficàcia (5) eficàcia norma (1) eficiència (2) Efta (3) egocentrisme (2) egoísme (2) egoísme social (1) egoìsme social (1) eina de poder (1) elecció càrrecs europeus (1) elecció directe President (1) eleccions (38) eleccions constituents (1) eleccions democràtiques (1) eleccions europees (1) eleccions generals (2) eleccions lliures (3) eleccions netes (1) eleccions polítiques (1) electoralisme (1) electorat (2) electors (1) elegància (1) elements (1) eliminar traves (1) èlit5 dominant (1) elitistes (1) elits (1) èlits (1) èlits funconarials (1) elogis (1) eludir obligacions (1) emancipació nacional (1) embolics (1) emergència social (2) emigració (1) emigració jovent (1) empobriment (2) empobriment familiar (1) empobrir cultura (1) emprenedors (1) empresa (1) empresari d'èxit (2) empresariat (2) empresaris (6) empresaris de Rajoy (1) empresas (1) empreses (3) empresonaments. (1) encaix (1) encaix impossible (1) encícliques (1) enderrocar presó model (1) endeutament (2) endollisme (1) enduriment llei (1) enemics (1) enemics exteriors (1) energia (1) energia verda (1) energies (1) energies renovables (1) enfrontament (4) enfrontament civil (1) enfrontament social (1) enfrontar (1) engany (7) engany permanent (1) enganyar (1) enganyifa (1) enriquiment (1) enriquir butxaques (1) ensenyament (3) entesa (9) entorn canviant (1) entrades gratis (1) entramat polític (1) enxufats (1) epidèmia (1) eqidistància (1) equanimitat (1) equilibei (1) equilibrar conflictes (1) equilibri (3) equilibri del sistema (1) equilibri finances públiques (1) equilibri llibertats (1) equitat (22) equitat social (1) error (2) errors (4) escàndals (1) escàndol (1) escàndols (1) escapçar ritme polìtic (1) escarni (1) escenari rebel (1) escepticismo (1) escissions (1) esclaus (2) esclavatge (7) esclerosi (1) Escòcia (1) escoltar (3) escons (2) escridassada (2) escridassar (1) escull al procés (1) escut monàrquic (1) escuts humans (1) esforç (1) església dilapidadora i corrupte (1) esmenes (2) espai (1) espai coherent (1) espai econòmic europeu (1) espais de poder (1) espais oberts (1) España Imperial (1) España plurilingüe (1) Espanya (3) Espanya de pandereta. (1) Espanya imperial (1) Espanya plural (1) Espanya plural i diversa (1) Espanya Unida (1) espanyolisme (1) espanyolització (3) espanyolitzar (1) espectacle mediàtic. (1) especulació (17) especulaciò (1) especulació urbanística (1) esperança (13) esperances (1) esperença (1) esperit (2) esperit comunitari (1) esperit de Catalunya (1) esperit de treball (1) esperit democràtic (1) esperit despectiu. (1) esperit rebel (1) esperó (1) espies (1) espionatge (1) espionatge conmpuls (1) espíritu nacional (1) espoli (2) esport (1) esquerra (6) esquerra decadent (2) esquerra domesticada (1) esquerra fiable (1) esquerra liberal (1) esquerra moderada (1) esquerra nacional (1) esquerra plural (2) esquerre (1) esquerres (12) esquerres moderades (1) esquerres tradicionals (1) esquerres. monòlegs (1) esquerrisme (1) esquizofrènia (1) estabilitat (4) estabilitat i autoritat (1) estabilitat parlamentària (2) estabilitat polìtica (1) establishment (2) Estado de Derecho (1) Estado Democrático (1) estalvi (1) estalvis (3) estan del benestar (1) Estat (42) Estat autoritari (1) Estat Català (1) Estat coercitiu (1) Estat d'excepció (1) Estat de dret (19) Estat de dret europeu (1) estat de dret opinable (1) estat de dret social (1) estat del benestar (3) Estat democràtic (3) Estat Democràtic de Dret (2) estat demoicràtic (1) Estat europeu (1) Estat fallit (1) Estat incompetent. (1) Estat independent (2) Estat ineficient (1) Estat intervencionista (1) estat judicial (1) estat liberal (1) estat major (1) Estat nació (1) Estat propi (10) Estat propi. pacifiscme (1) Estat providència (1) Estat social (1) Estat Totalitari (2) Estat viable (1) estatalitzadors (1) estatisme despòtic (1) Estats democràtics (1) estats forts (1) Estatut (3) Estatut d'Autonomia (1) estelades (2) estepa (1) estranger (1) estratègia (1) estropici social (1) estructura social (2) estructures (1) estructures socials (1) estudiants (1) estudiar (1) ética (1) ètica (20) ética. (1) ètica. honestedat (1) euròcrates (1) eurodiputats (1) Europa (16) Europa dels pobles (2) Europa plural (1) Europa Unida (1) europartits (1) europeïtat (1) Euroregió (1) euroregions (1) eutanasia (1) evasió fiscal (1) evasors (2) evasors fiscals (1) evolució (6) evolució democràtica (2) evolució dret (1) evolución (1) evolucionisme (1) excedir-se (1) exceptio legis (1) exceso materialista (1) exclusió (2) exclusió social (2) execució (1) exempcions fiscals (1) exigència (1) exigències partidistes (1) exili (3) exili. (1) exiliats (1) expansió (1) experiència (6) explicacions (2) explosió (1) explotació (1) explotació patrimonial (1) explotació terres inactives (1) expoli (1) expoli bens culturals (1) expoli polític (1) expolio (1) exportació (3) exportacions (1) expressió (2) expropiacions (1) extermini (1) extremismes (1) extremistes (1) fagocitats (1) fal·làcia (1) falsa confiança (1) falsa creença (1) falses denúncies (1) falses idees (1) falses lleialtats (1) falsetat arguments (1) falsetats (2) fam (1) família reial (1) fanàtics (1) fanatisme nacional espanyol (1) fariseus (1) farol (1) farsa (2) fdeltat (1) fé democràtica (1) febles (1) feblesa partits estatals (1) federació (1) federalisme (9) federalisme impossible (1) Federico Trillo (1) feina (5) feina ben feta (1) feixisme (2) feixisme anticatalà (1) feixistes (1) Felip Vé (1) fer bondat (1) fer empresa (1) fer net (1) fer país (1) fermesa (1) fermesa institucional (1) festa (2) fet català (1) fet diferèncial (1) fet nacional (2) fets (1) fi del bipartidisme (2) fí del règim. (1) fiança (1) ficció (2) fidelitat (4) fidelitat dignitat Catalunya (1) fidelitzar funcionaris (1) filofeixistes (1) filosofia (1) financiació autonòmica (1) financiacio irregular (1) fiscalitat (2) flexibilitat (2) flor (1) flors (2) foment. comerç (1) fons de pensions (1) fons europeu (1) fonts de dret (1) fonts reservats (1) força (3) força coactiva (1) força de la democràcia (1) força de la llei (1) força de treball (1) força estabilitzadora (1) força policial (1) forçar destí (1) forces (1) forces armades (1) forces conservadores (1) forces dominants (1) forces militars (1) forces policials (1) forma de vida (1) forma polìtica. (1) formació (3) formalisme (1) formes d'estat (1) fòrmula (1) fosses (1) fotos (1) fracàs (2) fracàs històric (1) fracàs polìtica (1) fraccionament (1) fractura (1) fractura social (2) fracturar Espanya (1) fracturar societat. (1) fragilitat (1) Francesc Macià (1) franquisme (7) franquisme sociològic (1) franquista (1) franquistes (1) fraternal (1) fraternitat (9) fraternitat social (1) frau (9) frau a la democràcia (1) frau fiscal (3) frau històric (1) frau. (1) fraus (1) frenar saqueigs (1) frivolitat (2) front anticatalà (1) frontera espiritual (1) frustració (1) frustracions (1) fuga i farsa (1) fugida capitals (2) full de ruta (3) funció social (1) funcionament especulatiu (1) funcionaris (6) funcionaris i conveniència (1) fusions (1) futur (14) futur democràtic (2) futur polític (2) futur polìtic (5) futur sense esperança (1) Gabo (1) gana (1) ganivetades (2) garantia (2) garantia col·lectiva (1) garanties (2) garanties financeres (1) garanties jurídiques (1) garanties. (1) garrotades (1) Garzón (1) gauche divine (1) Generalitat (9) Generalitat enemic d'Espanya (1) generositat (8) generositat polìtica (1) geni (1) genocidi polític (1) gent catalana (1) gent d'esquerres (1) gent lliure (1) gent no contaminada (1) gent pobre (1) gent sectària (1) gent senzilla (1) geriàtrics urbans (1) germanor (1) gestió (2) gestió institucional (1) gestió participativa (1) gestió tècnica (1) ghetos (1) ghetto (1) gihadisme (1) gliobalització (1) globalitat (2) globalització (2) govern (8) govern a l'esquerra (1) Govern català (1) Govern d'Espanya (1) govern de concentració (2) govern de país (1) govern del poble (1) govern democràtic (1) Govern descafeïnat (1) govern en funcions (1) Govern espanyol (1) govern obert (1) Govern presidencialista (1) governabilitat (1) governança (4) governança. (1) governar (2) governar democràticament (1) governs conservadors (1) GPS irregular (1) gran coalició (1) green buildings (1) gregarisme (1) greuges (2) greuges històrics (1) greuges. (1) grup para militar (1) grups de pressió (2) grups financers (1) grups ideològics (1) Guantànamo (1) guardaespatlles (1) guàrdia d'honor (2) Guàrdia Mora (1) guerra freda (2) guerra global (1) guerres cibernètiques (1) guerres de religió (2) guerres locals (1) guirigall de sons (1) hegemonia (2) hegemonies (1) herència franquisme (1) heretge (1) heretges (1) heretges tolerància (1) heretgia (2) herètics (1) heroísme patriòtic (1) heterodoxes (1) heterodoxia (1) heterogeneïtat (1) hipocresia (4) hisenda (1) hisendes municipals (1) història (17) història pròpia (1) història. pobresa (1) Holocaust (1) homilia (1) homogeneïtat (1) honestedat (15) honestedat. reflexió (1) honestidad (1) honorabilitat (1) honorar (1) honorar morts (1) honradesa (1) honresteddat (1) horaris europeus (1) horitzó europeu (1) horitzó federal europeu (1) horitzó social (1) horitzó socialista (1) horror (1) hostilitat (2) hostilitat al sistema (1) humanisme (4) humanisme cultural (1) humanitat (1) humiliació (1) humilitat (4) humiltat (1) iconoclastia (1) idea de progrés (1) ideal humanista (1) ideal polític (1) ideals (7) ideals de canvi (1) ideals democràtics (1) ideals republicans (1) ideas (1) idees (8) idees noves (1) idees totalitàries (1) idelas (1) identitat (6) identitat catalana (4) identitat cultural (1) identitat europea (1) identitat exclusiva (1) identitat nacional (1) ideologia (2) ideologia democràtica (1) ideologia unitat Estat (1) ideologies (3) idependència (1) idioma (3) idiomes (1) idolatria (1) ignoràcia (1) ignorancia (2) ignorància (6) ignorància culpable (1) ignorància polìtica (1) igualtat (17) igualtat d'oportunitats (4) igualtat social (4) ilegalitzar partits nazis (1) il·legalitat (2) il·legalitat referèndum (1) il·legals (1) il·lusions trencades (1) imaginació (2) imaginació renovadora (1) imaginari (1) imaginatius (1) imagineria religiosa (1) imatge (1) imatge de progrés (1) imatge glacial (1) imatges (1) immigració (3) immigració il·legal (1) immigrants (2) immigrats (1) immobiliàries (1) immobilisme (9) immoralitat (2) immovilisme (1) immunitat (1) Immunitat parlamentària (1) impaciència (1) impacte televisiu (1) impagaments (1) imparcial (1) imparcialitat i independèncoia Justícia (1) imperi (1) imperi britànic (1) Imperi colonial (1) imperi de la llei (8) imperi del dret (1) impertinència (1) implicaciò (1) implicació ciutadana. (1) implosió socialista (1) imposar (1) imposar polítiques (1) imposicions (3) impostos (17) impostos jubilats (1) improvisació (1) improvitzacions (1) imprudència (2) impuls democràtic (1) impunitat (4) inacció policial (1) incapacitat (1) incendi (1) incertesa (1) incidents (1) incivisme (1) inclusió (1) incoherència (3) incompetencia (1) incomprensió (3) incomunicació (1) inconsciència (1) incultura (2) indefinicions (1) indemnitzacions (1) indeoendència (8) independència (40) independència CAtalunya (1) Independencia Estados Unidos (1) independència financera (1) independencia judicial (1) independència judicial (2) independència poder judicial (1) independència sense programa (1) independència unilateral (1) independentisme (2) independentistes (1) indicadors progrés (1) indiferència (2) indignació (12) indignats (4) indisciplina social (1) individu (1) individualisme (5) individualisme. (1) indult (1) industrialització (1) ineficàcia (1) inercia polìtica (1) inestabilidad (1) inestabilitat (3) infancia (1) infidels (1) infiormació (1) inflexibilitat (1) influència (1) influència financera. (1) influencia Tratados internacionales (1) influències (3) informació (13) informaciò (1) informació parcial (1) informació reservada (1) informacions (2) informalitat (1) informar (3) informatius (2) infraestructures (1) ingenuïtat (2) ingressos (1) inhabilitar (1) iniciativa (5) iniciativa popular (1) iniciativa privada (2) iniciatives (1) iniquitat (1) injúries (3) injusta (1) injustícia (2) injustícia laboral (1) injustícia social (3) injustícies (1) injustícies històriques (1) injustícies socials (1) inmigració (1) innovació (8) innovar (2) inquisició (6) insatisfacció (1) inseguretat (5) inseguretat jurídica (1) insensibles (1) insidies (1) insolidaris (1) inspectors d'Hisenda (1) inspoectors (1) instint democràtic (1) institucions (22) institucions flexibles. (1) institucions lliures (1) institucions pùbliques (1) institucions transparents (1) insuficiència (1) insults (2) integració (3) integració social (2) integració supranacional (1) integritat (4) integritat política (1) intel·ectual (1) intel·lectuals (1) intel·lectuals excloents (1) intel·ligència (2) intercanvi (2) interconexió (1) interdependència (1) interès general (1) interés púbic (1) interessos (8) interessos creats (2) interessos polítics (1) interessos socials (1) internacionalització (2) internacionalitzar (1) internet (3) interpretació desconstructiva (1) interpretacioins arbitràries (1) interpretacions (1) intervencionisme (1) interventors (1) intervinguts (1) intimidació (1) intimidacions (1) intimitat (1) intoerància (1) intolerancia (1) intolerància (15) intolerància islàmica (1) intoxicació (1) intransigència (7) intransigent (1) intrigues (3) intrigues. (1) inundacions (1) inverrsions (1) inversió (5) inversió Estat (1) inversió productiva (1) inversions (3) inversions estrangeres (2) inversions productives (1) inversors (4) investidura (1) investigació (3) investigacions (2) inviolabilitat parlamentària. regulació legal (1) inviolable (1) involució (3) involución (1) involucionista (1) inyencions despòtiques (1) irracional (1) irracionalisme (1) irracionalitat (1) irrealitat (1) irreconciiables (1) irregularitats (2) irreverent (1) islamofòbia (1) jardins (1) jerarquia normes (1) jerarquització món polític (1) Joaquim Torra (1) joc brut (6) joventut (1) joves (1) jubilacions anticipades (1) jubilats (3) judici (2) judici de Nuremberg (1) judici oral (1) judicialització (1) jueus catalans (1) Junqueras (1) juristes catalans (1) justicia (3) justícia (24) justicia distributiva (2) justícia distributiva (1) justícia eficient (1) justícia espanyola (1) justícia històrica (1) justícia igual per a tots (1) justícia imparcial (1) Justícia independent (1) justícia ràpida (1) justícia social (17) justícia soicial (1) justícia transnacional (1) justícia. (1) justífica social (1) Justificació (1) jutges (1) jutjats (1) kidentitat nacional (1) l (1) laïcisme (1) lectura democràtica (1) legalitat (18) legalitatr democràtica (1) legislació (4) legislar (1) legislatiu (1) legislatura dolenta (1) legislatura epíleg (2) legitimitat (9) legitimitat democràtica (2) legitimitat democràtica. Europa dels pobles (1) lentitud (1) lentitud històrica (1) lerrousisme (1) Leyes de Castilla (1) libel (1) liberación del hombre (1) liberal (4) liberalisme (2) liberalisme conservador (1) liberalismo (1) liberals (4) libertad (4) libertad nacional (1) lideratge (1) liders (1) lidratge (1) limitació temporal (1) limitacions (2) limitar drets (1) limitar poder (1) limits (1) límits (5) límits autonòmics (1) linqüents (1) liquidar el franquisme (1) liquiditat (2) literatura política (1) llei (25) llei de consultes (1) llei de partits (1) llei del mercat (1) llei electoral (4) llei electoral. càstic fiscal consum (1) llei especial (1) llei i Dret (1) llei i equitat (1) llei justa (3) llei obstructiva llibertats (1) llei restrictiva (1) llei supranacional (1) lleialtat (6) lleialtat institucional (1) lleialtat política (1) lleis (5) lleis aplicables (1) lleis catalanes (1) lleis coercitives (1) lleis injustes (2) lleis locals (1) lleis naturals (1) lleis positives (1) lleis restrictives (1) lleis variables (1) llengua (2) llengua catalana (3) llengua internacional (1) llengua pròpia de l'Aran (1) llenguatge ordinari (1) llibertat (75) llibertat d'empresa (1) llibertat d'expressió (6) llibertat d'informació (4) llibertat d'opinió (1) llibertat d'opinió. (1) llibertat de comerç (1) llibertat de consciència (1) llibertat de fer (1) llibertat de la paraula (1) llibertat de premsa (2) llibertat de prensa (1) llibertat de protesta (1) llibertat formal (1) llibertat històrica (1) llibertat ideològica (2) llibertat municipal (1) llibertat possible (1) llibertat premsa (1) llibertat. corrupció (1) llibertat. esquerra (1) llibertat. violència (1) llibertats (52) llibertats ciutadans (1) llibertats fonamentals (3) llibertats i drets (1) llibertats indviduals (1) llibertats públiques (4) llibertats socials (1) llibertats tradicionals (3) llibertats. democràcia participativa (1) llibertats. drets històrics (1) llibre (1) llibrertat (1) llibres (3) lliiure determinació (1) llista unitària (1) llistes (1) llistes conjuntes (1) llistes electorals (2) llistes negres (1) llistes obertes (5) llistes precuinades (1) llistes tancades (2) llistes transversals (1) llits tancats (1) lliure comerç (2) lliure desenvolupament (1) lliure determinació (2) lliure determinació dels pobles (2) lliure mercat (1) llocs turístics (1) llreis inquisitorials (1) Lluís Companys (1) lluita (1) lluita contra la polució (1) lluita obrera (1) Lo Catalanisme (1) loteria (1) luxe (2) maçoneria (1) macroilles (1) madrasses (1) Madrid (1) màfia (1) màfies (1) màgia (1) majoria (2) majoria absoluta (1) majoria parlamentària (3) majoritari (1) mal ús (1) mala gestió (1) mala política. (2) malalts (1) malbaratament (2) males pràctiques (1) malestar (3) malestar polìtic (1) malestar social (1) malestar. canvi (1) malevolència (1) malformacions (1) malgovern (1) malquerencias (1) malson (1) maltractament (1) manca de respecte a la llei (1) manca generositat (1) mancances democràtiques (1) mandat (1) mandat democràtic (3) mandat evangèlic (1) Manifest (1) manifestació (6) manipulació (1) manipulació polìtica (1) manipulacions (1) manipular (1) manters (2) maquinària administrativa (1) maquinària Estat (1) maquinària rutina (1) Maragall (1) marc conflictiu (1) marc constitucfional (1) marc legal (2) marea blava (1) marginaciói (1) marginats (1) marketing (2) marques blanques (1) màrqueting (2) marroquins (1) màrtirs (1) marxisme (2) màscara (1) masses (1) massificació (1) material escolar (1) materialisme (1) medi ambient (2) mediana (1) mediocritat (1) memòria (1) memòria històrica (3) Memorial de Greuges (1) mendicitat (3) menjadors socials (1) mentida (9) mentida política (2) mentides (8) mentides. (1) mentidfes (1) mentir (1) menys centralisme (1) menyspreu (1) menysteniment (2) mercadeig (1) mercaders (1) mercados (1) mercat (4) mercat global (1) mercat internacional (1) mercat lliure (1) mercats (5) mercats especulatius (1) mesón (1) mesures (3) mesures correctives (1) mesures pressupostàries (1) mesures socials (1) metamorfosi (2) mètodes dictadura (1) migració (1) militància ferida (1) millorament social (2) millorar (1) millorar salaris (2) millorar sistema (1) minijobs (1) minoria (2) minoria catalana (1) minoría catalana (1) minoria nacional (3) minoria social (1) minories (13) minories dominants (1) minories nacionals (1) minoríes nacionals (1) minories polìtiques (1) miracle (1) miracles (1) mirall mediàtic (1) misèria (15) misericòrdia (1) miting (1) mitjans (2) mitjans alternatius (1) mitjans comunicació (1) mitjans económics (1) mòbil (1) mobilitat (2) mobilització (3) mobilització permanent (1) mobilitzacions (1) moció de censura (1) moció de censura. (1) model (3) model autonòmic (1) model britànic (1) model d'Estat (1) model de patriota (1) model de societat (1) model esgotat (1) model polìtic (1) model social (2) models (1) models democràtics (1) models polítics (1) models polìtics (1) models societat (1) moderació (3) moderar (1) modernitat (2) modernització (4) modernitzar (2) modèstia (1) món (1) món català (2) món democràtic (2) món interdependent (1) món obrer (1) monàrqics (1) monarquia (12) Monarquia espanyola (1) Monarquia ilegítima. (1) monarquia parlamentària (1) monarquia repressora. (1) monarquics (1) monàrquics (1) monarquies (1) monetarisme (1) monòleg (2) monòlegs (3) monòlegs per debats (1) monopoli (6) monopoli conservador (1) monopolis (2) monopolitzar (1) montantge (1) moral (11) moral pública (1) moralitat (4) morositat (1) mort (1) mort digna (1) Mossos (1) Mossos d'Esquadra (1) movilització permanent (1) moviment de tropes (1) moviment obrer (3) moviment revolucionari (1) moviments difosos (1) moviments nacionalistes (1) moviments populars (1) moviments socials (3) Movimiento Nacional (1) multes (1) multicultural (1) multiculturaqlisme (1) multinacionals (1) multipartidisme (2) multiracial (1) mundo rural (1) municipalisme d'esquerres (1) municipalisme democràtic (4) muntatge (1) mur (1) muralles (1) murs (1) museu (1) música (2) mutació política (1) naci'o (1) nació (13) nació castellana (1) nació catalana (14) nació catalana. (2) nació única (1) nacionalisme (5) nacionalisme agressiu (1) nacionalisme català (2) nacionalisme democràtic (1) nacionalisme espanyol (3) nacionalisme excloent. (1) nacionalisme fraccionat (1) nacionalisme intolerant (1) nacionalisme reaccionari (1) nacionalistes (1) nacionalitat (2) nacionalitat catalana (1) nacionalitat catalana. ambicions personals (1) nacionalitat histórica (1) nacionalitat històrica (3) nacionalitat històrica. (1) nacionalitats (3) nacionalitats històriques (4) nacions (4) nacions històriques (1) nacions ibèriques (1) nacions sense estat (2) nacions sotmeses (1) Nacions Unides (12) Nacions Unides. (1) Nacions Unides. Drets Humans (1) narcotràfic (1) narques (1) nazis (1) necessitat social (1) necessitats socials (1) negacionisme (7) negativa (1) negativitat (1) negligències (1) negoci (1) negoci de la mort (1) negociació (1) negociacions (2) negociar (4) negocien (1) negociet (1) negocis (3) negocis amiguisme (1) nens soldats (1) neocapitalisme (1) neocapitalisme salvatge (1) neoconservadurisme (4) neofalangisme (1) neofeixisme (3) neofeixisme emergent (1) neofranquisme (4) neoliberalisme (1) nepotisme (2) neteja (2) neteja religiosa (1) neteja social (1) neutralitat (3) neutrals (1) neutraluzació constitucions (1) niños (1) nivell (1) no bipartidisme (1) no confrontació (1) no intervinguda (1) no iva (1) no sembrar verí (1) no violència (3) noblesa (1) normalitat (3) normes (4) normes de conducta (1) nostàlgia (2) notícies (1) nou abisme (1) nou bolchevismo (1) nou comunisme (1) nou feudalisme (1) nou govern (1) nou model (1) nou model econòmic (1) nou model social (1) nou ordre (1) nou règim (1) nou repte (1) nou sistema (1) nous drets (1) nous models democràtics (1) nous polìtics (1) nous sectors productius (1) nous temps (1) nova Constitució (1) nova democràcia (1) nova economia (1) nova esquera catalana (1) nova esquerra (2) nova esquerra catalana (1) nova Europa (1) nova pàtria (1) nova política (2) nova polìtica (2) nova societat (1) noves eleccions (1) noves eleccions plebiscitàries (1) noves esclavituds (1) noves feines (1) noves generacions colpejaades (1) noves idees (2) noves relacions (1) noves resperances (1) noves sigles (1) nuclis (1) nul·litat (1) nultipartidisme (1) Nuremberg (1) oasi (1) obediència (5) obediència cega (1) obediència lleis (1) obertura idees. (1) obligacions (2) obligacions internacionals (1) obra pública (1) obres socials (1) obrir diàleg (1) obrir palaus (1) obscuritat (2) observadors (1) obstacles (1) obstacles ideològics (1) obstrucció (1) Occcità (1) ocupació (4) ocupació institucions (1) odi (3) odi nacional (1) ofec (1) ofensiva (1) ogualtat (1) oipinió pública (1) okupes de la democràcia (1) oligarques (1) oligarquia (5) oligarquia financera (1) oligarquies (9) oligarquies malevolents (1) Òmnium Cultural (1) omplir cintinguts (1) ones pràctiques (1) operació Catalunya (1) opinar (2) opinió (6) opìnió (1) opinió crítica (1) opinió general (1) opinió mòbil (1) opinio publica (1) opinió pública (21) opinió tolerant (1) oportnitats (1) oportunisme (1) oportunistes (1) oportunitat (1) oportunitats (2) oposició (7) oposiciò constructiva (1) oposició responsable (2) oposició socialista. (1) opposició constitucional (1) opressió (4) opressió autoritària (1) oprimits (1) opulència (1) oralitat (1) ordinament jurídic (1) ordre (5) Ordre Públic (1) ordre abusiva (1) ordre constitucional (1) ordre constritucional (1) ordre ètic (1) ordre internacional (1) ordre jurídic (1) ordre moral (2) ordre obedient (1) ordre polìtic (1) ordre públic (1) ordrejurídic (1) organització (1) organitzacions (1) orgull català (1) origen encàrrec (1) origen plural (1) ortografia nacional (1) OSOE (1) ostentació (2) ostracisme (1) Otan (1) pa'is (1) Pablo Iglesias (1) paciència (2) paciència. (1) pacifisme (1) pactar (4) pacte (4) pacte d'estabilitat (1) pacte fiscal (3) pacte nacional (1) pactes (7) pactes contra la independència. (2) pactes de conveniència (1) Pactes Internacionals (1) pactisme (3) paella. (1) pagar deute públic (2) pagar deutes (2) pagar impostos (1) país (1) país d'acollida (1) país europeu (1) país normal (1) país pobre (1) país prosper (1) països industrialitzats (1) països lliures (1) països petits (1) països pobres (1) palau (1) pancatalanisme (1) paperetes (2) papers del Panamà (1) paradisos fiscals (2) paranoia (1) paranys (1) paraula contrària (1) paraules (4) paraules sense sentit (1) parcialitat (2) parcialitat Rei (1) paret (1) Parlament (5) Parlament deocràtic (1) parlament europeu (1) Parlament. (1) parlamentari (1) parlamentarisme (2) Parlaments (1) Parlamernt (1) parlar (4) parlar amb els catalans (1) parrticularismes nacionals. (1) participació (7) participaciò (1) participaciò activa (1) participació ciutadana (5) participació democràtica (1) participació directa (1) participació oberta (2) participació social (1) participaciò social (1) participacipo ciutadana (1) partidisme personalista (1) partidos (1) partit (2) partit bisagra (1) partit corrupte (1) partitocracia (1) partitocràcia (8) partits (26) partits catalans (1) partits contaminats (1) partits convencionals (1) partits de soldats (1) partits democràtics (1) partits empresa (1) partits fantasmes (1) partits filtre (1) partits instruments (1) partits mitjancers (1) partits políitics (1) partits refugi (1) partits socialistes (1) partits unionistes (1) passat (3) passat antisolidari (1) passat dictatorial (1) passat franquista (1) pastera (1) pastoral (1) patologies (1) patologies socials (1) pàtria (2) pàtria catalana (1) patriarcalisme (1) patrimoni cultural (1) patrimonis ocults (1) patriotisme constitucional (1) patriotisme espanyol (1) patrrimoni (1) pau (21) pau i concòrdia (1) pau perpètua (1) pau social (2) pedagogia (1) pedagoia republicana (1) Pedro Sánchez (1) pena de mort (1) penitència (1) pensament (9) pensament anglosaxò (2) pensament cíitic (1) pensament de dreta (1) pensament de govern (1) pensament juríidic (1) pensament plural (2) pensaments (1) pensionistes (1) pensions (5) Pep Guardiola (1) perdó (1) perdonar (1) perfeccionisme (1) perfils (1) periodisme (1) periodistes (4) perplexes (1) persecució (3) persecució fraui corrupció (1) perseguir el feixisme (1) persona (1) persona humana (1) personalisme (1) personalismes (2) personalitat (1) personalitat nacional (1) personalitat nacional catalana (2) persones (1) perspectiva (1) perturbacions (1) perversión (1) perversions informatives (1) pessimisme (1) picaresca (1) pilotes de goma (1) piramidal (1) pirateria (1) pirmi (1) pisos buits (1) pla de xoc sociaol (1) plagues bibliques (1) planificació (3) plataforma jovenil (1) plenitud (1) plenitud democràtica. (1) plural (3) pluralisme (22) pluralisme institucional (1) pluralisme polític (1) pluralitat (7) pluralitat estructures (1) plurilingüísme (1) plurinacional (1) plurinacionalitat (1) pluripartidisme (1) pluripatidisme (1) pñolìtica esdpanyola (1) població bilingüe (1) població laboral (1) població sense recursos (1) poble (20) poble català (7) poble cremat (1) poble divers (1) poble lliure (2) poble plural (1) poble realitat prèvia (1) poble sobirà (1) pobles (1) pobles autòctond (1) pobles civilitzats (1) pobles germans (2) pobles units (1) pobres (9) pobresa (16) pobresa cronificada (1) pobresa energètica (1) pobresa infantil (1) pobresa moral (1) Podemos (1) poder (74) poder absolut (3) poder capitalista (1) poder central (2) poder coactiu (1) poder econòmic (1) poder legislatiu (2) poder moderador (2) poder polític (2) poder polìtic (2) poder social (2) poder vitalici (1) poder. (1) poderosos (1) poders clandestins (1) poders econòmics (1) poders establerts (1) poders Estat (1) poders externs (1) poderts (1) pogrés econòmic (1) polític rebel (1) política (12) polìtica (8) polìtica amenaçadora (1) política antilaboral (1) política catalana (2) política constructiva (2) política contracte (1) política d'esquerres (1) política d'ofec (1) política de desconeguts (1) política de la por (2) política de pau (1) polìtica de terra cremada (1) polìtica decadent. (1) política energètica (1) política espanyola (1) política espectacle (1) política financera (1) política franquista (1) polìtica imperial contaminació (1) polìtica insultant (1) política protesta (1) política racional (1) política reaccionària (1) política responsable (1) polìtica sobiranista (1) política social (1) polìtica unitarista (1) políticos honestos (1) polítics (3) polìtics (3) polìtics claudicants (1) polítics desapareguts (1) polìtics funcionaris (1) polítics honestos (1) polìtics mediocres (1) polìticvs (1) polítiques errònies (1) polítiques fiscals (1) polítiques hegemòniques (1) polítiques socials (1) polìtiques socials (1) polìtiques socials i de progrés (1) polució (1) ponderació (1) populisme (7) por (1) por acumulada (1) porincipis democràtics (1) porqueria (1) portes giratòries (3) portes tancades (1) possibilisme (4) possible frau històric (1) post socialisme (1) postguerra (1) potència econòmica (1) potència imaginària (1) pou d'angoixa (1) ppoder equilibrat (1) pràctiques democràtiques (1) pràctiques discriminatòries (1) pragmatisme (3) Prat de la Riba (1) precarietat (3) pregunta (1) prejudicis (2) premsa (1) premsa independent (1) premsa lliure (2) prepotència (2) prescripció (1) preservació societat (1) presidencialisme (3) President (1) president mediàtic (1) presó (3) presos (1) presos polítics (1) pressió fiscal (1) pressió treballadors (1) pressions polítiques (1) pressupost (6) pressupost municipal (1) pressupostos (5) prèstec (1) prestigi (2) prestigis (1) pretensions regressives. (1) preus polítics (1) primavera (1) principi de la força (1) principi de subsidiarietat (2) principi de territorialitat (1) principi democràtic (7) principis (10) principis bàsics (1) principis democràtics (8) principis generals (1) principis interpretació (1) principis juridics preàmbul constitució (1) principis liberals (2) princpis i valors (1) prioritat (1) prioritats (2) prioritats socials (1) privatitzaciò català (1) privatitzaciò serveis (1) privatitzar (3) privilegiats (3) privilegis (7) probable (1) problema (1) problema català (1) problema democràtic (1) problema polìtic (1) problema social (1) problema socialo (1) problemàtica (1) problemàtica social (2) problemes (2) problemes socials (5) procediments penals (1) procés (5) procés català (1) procés constituent (1) procés de construcció d'Estat (1) procés electoral (1) procés frustrat (1) procés igualitari (1) procés participatiu (2) procés sobiranista (1) producció (1) productes (1) productivitat (1) profanació institucions (1) progr'es (1) programa comú (1) programes (1) progres (1) progrés (16) progrés econòmic (1) progrés educatiu (1) progrés i modernitat (1) progrés moral (1) progres social (1) progrés social (7) progrés socials (1) progressar sense avançar. (1) progressisme (2) progressista (1) progressistes (2) progressivitat (1) prohibició (1) prohibicions (2) projecte (1) projecte actiu (1) projectes alternatius (1) proletariat (1) promesas (1) pronòstic (1) pronòstics (1) propaganda (1) propietat (2) propietat terra (1) proporcionalitat (4) prospeccions (1) prosperitat (6) protagonisme (1) protecció dades (1) protecció de l'individu. (1) protecció internacional (1) protecció legal patrimonis (1) protecció moral (1) protecció sanitària (1) proteccionisme (1) protegir valorts (1) protesta (6) protesta social (1) protesta sonora (2) protesta veïnal (1) protestants (2) protestar (1) protestes (1) protocol (3) provençal (1) proves (1) províncies (1) provocacions (3) prudència (3) pseusodictadura (1) pública (1) publicar (1) publicitat (1) Puerto Rico (1) Puigdemont (4) pujolisme (1) pulcritud literaria (1) punts de vista intocables (1) puralisme (1) puritanisme (1) quadern gris (1) quadres (1) quadres polìtics (1) qualitat (1) qualitat de vida (1) qualitat democràtica (4) quart poder (1) queixes (1) querella (1) qüestió catalana (1) qüestió identitària (1) qüestió interna (1) qüestió nacional (1) qüestió social (2) quina política municipal? plors hipòcrites (1) quota catalana (1) racionalitat democràtica (1) racionalització (2) racionalitzar creixement (1) racisme (2) radicalisme (3) radicalisme democràtic (1) radicalismes (1) radicalitat (1) radicalitat democràtica (1) radicalització (1) radicals (1) radicaltzació (1) radiografia crítica (1) raó (2) raó d'Estat (1) raonaments (2) rapinyaires (1) reaccionària (1) realisme (2) realitat (6) realitat global (1) realitat història (1) realitat històrica (1) realitat plural (2) realitat política (1) realitat social (4) realitat sociao (1) realitat urbana (1) realitats (1) rebaixes (1) rebaja (1) rebel (1) rebeldia (1) rebelió (1) rebel·lia (1) rebellio (1) rebel·lió (1) rebel·lió política (1) rebels (2) rebuig (5) rebuig. (1) recaptació fiscal (1) recaptar (1) recentraklització (1) recentralització (4) recentralización (1) recerca veritat (1) recessió (8) recetralització (1) reclamar (1) recoinstituir democracia (1) recomposició (3) recomposició polìtica (1) reconciiació (1) reconciliació (4) reconciliaciò (1) reconciliació bandols (1) reconciliació social (1) reconeixement (1) reconeixement drets naturals (1) reconeixement poble (1) reconstrucció model Estat (1) reconstrucció nacional (1) reconstrucció social (2) reconstruir l'esquerra (1) record (1) recorte (1) recrear democràcia (1) rectificar (1) rectitud (1) recuperació (2) recuperació econòmica (3) recursos (3) recursos comunitat (1) recurtsos públics (1) Recusació (1) redefinició democràcia (1) redes criminales (1) redistribució (2) redistribució riquesa (1) redistribució social (1) redressar (1) reduir (1) reduir desigualtats (1) reduir despesa (1) reduir funcionariat (1) referéndum (1) referèndum (58) referèndum d'autodeterminació (1) referèndum de futur. (1) referendum democràtic (1) referèndum independència. (1) referèndum legal (1) referèndum unilateral (4) referèndum vinculant (1) referèndumk unilateral (1) Referènduym (2) reflex defensiu catalans (1) reflexió (3) reflexió lliure (1) reforma (5) reforma Constitució (1) reforma constitucional (2) reforma fiscal (1) reforma laboral (1) reforma pactada (1) reforma política (2) Reforma Polìtica (1) reforma. (1) reformar (2) reformar Constitució (2) reformar lleis (1) reformas (1) reformes (3) reformes sense concretar (1) reformes socials (2) reformes. obediència (1) reformisme (1) reformisme indefinit (1) refugiats (3) refundació (1) refundació socialista (1) refundar (1) refundar democràcia (1) refundar ètica del pensament (1) regal (1) regals (2) regeneració (5) regeneraciò (1) regeneració polìtica. (1) regenerar (1) règim (12) règim autoritari (2) règim de dret (1) règim democràtic (2) règim disciplinari (1) règim enderrocat (1) règim especial (1) règim feixista (1) règim local (2) règim parlamentari (1) règim polític (1) règim totalitari (2) règims (1) règims discrepants (1) regió (2) regió. frau (1) regions (2) reglament estricte (1) Reglament parlamentari (1) regles (1) regles democràtiques (1) regressió (2) regulació (2) regulaciò partits (1) rehabilitacions (1) Rei no infalible (1) reincarnació (1) reinventar (1) reivindicacions (5) reivindicacions catalanes (3) reivindicacions nacionals (1) reivindicacions sobiranistes (1) reivindicacions socials (2) reivindicar (1) relacions (2) relacions socials (1) religió (2) religions (1) relliscada (1) remuneració digna (1) renda de ciutadania garantida (1) renda mínima garantida (1) renovació (9) renovació aparell (1) renovació política (1) renovació social (1) renovar (1) renovar càrrecs (1) renovar Espanya. concòrdia (1) reny injust (1) reorientar (1) repensar (1) repòs etern (1) representació (1) representativitat (1) repressió (15) repressió policial (1) reprovació (2) republica (1) república (13) República Catalana (11) república democràtica (1) República Islàmica (1) república laica (1) república moderna (1) República parlamentària (1) republicanisme (3) republicanisme català (1) republicans (3) republicans catalans (1) republicans morts (1) reputació (1) rescat (3) rescat social (1) resistència (2) resistència alternativa (1) resistència catalana (1) Resolucions Nacions Unides (2) resorgiment català (1) respectar (1) respecte (12) respecte indidivu (1) respecte institucional (1) respecte. (1) responsabilitat (9) responsabilitat criminal ministres i fiscals (1) responsabilitat política (1) responsabilitats (2) responsabilitats socials (1) responsable (1) responsables (1) responsablitats (1) ressentiment (1) ressuscitar vells partits (1) restauració (1) restauració monàrquica (1) restaurant (1) resultats (1) resultats electorals (2) retallada (2) retallades (15) retalladles (1) retallar pensions (1) retard (1) retard renovació (1) retardar eleccions plebiscitàries (1) retards estat (1) retorn (1) retorn Tarradellas (1) retrocedim (1) retrocés (2) reunificació (1) revenja (1) reventar (1) revitalitzar democràcia (1) revocació (2) revolució (4) revolucio comunista (1) revolució cultural (1) revolució democràtica. (1) revolució liberal (1) revolució social (1) Revolución Francesa (1) revolucions (2) rfepressió (1) rics (3) rigidesa moral (1) rioqueses (1) riquesa (10) riquesa oculta (1) riqueses (3) riqueza (1) risc (1) riscos globals (1) rivalitats (1) rivalitats internes (1) robos (1) rojos (1) romana (1) romanticisme (1) rosa (2) ruina (1) ruptura (12) ruptura amb l'absolutisme (1) ruptura de la llei (1) ruptura democràtica (1) rupturisme (2) rutina (1) rutines (1) saber dir no (1) sacrifici econòmic (1) Sagrada Família (1) saitat (1) salari (3) salari just (1) salari mínim (3) salari mínim baix (1) salaris (6) salaris baixos (1) salaris dignes (1) salaris inferiors al mínim (1) salaris insuficients (1) salaris reduïts (1) salvapàtries (1) salvatgisme (1) sana democràcia (1) sancions (2) sanejament (2) sanejament financer (1) sanejar (1) sanitat (2) sanitat privada (1) saqueig (4) saqueig públic (1) saqueo (1) satanisme (1) saviesa (1) secessió (1) secessió admissible en dret internacional (1) secessió d'Estats (1) Secessió de Catalunya (1) Secessió. costum (1) secret (4) secret oficial (1) secret oficial (1) secret professional (1) secretariats (1) secretisme (1) secretismes (1) secrets (1) sectarisme (7) sectes polìtiques . (1) sectors d'ordre (1) segregació (2) seguretat (12) seguretat ciutadana (1) seguretat jurídica (1) seguretat nacional (1) seguretat pública (2) seguretat social (1) seients (1) semàntica (1) Senegal (2) sensacionalisme (1) sense valors (1) sensibilitat (3) sensibilitat catalana (1) sentència (1) Sentència cas Otegui de 2011 (1) sentiment (2) sentiment col·lectiu (1) sentiment humanitari (1) sentiment imperial (1) sentiment nacional (1) sentiments (2) sentit comú (4) sentit del dret (1) sentit humanista (1) sentit humanitari (1) sentit identitari (1) sentit social (1) seny (2) senyera (2) separació de poders (1) separació espiritual (1) separadors (1) sepultura (1) sepultures dignes (1) sequera crediticia (1) ser lliures (1) ser realistes (1) serietat (2) seriositat (1) servei (3) servei públic (3) serveis mínims obligatoris (1) serveis municipals (1) serveis policials (2) serveis públics (2) serveis pùblics (1) serveis socials (6) servir (1) servituds (3) setge a Catalunya (1) setge permanent (1) severitat jacobina (1) sicav (2) signar (1) sigularitat (1) silenci (9) silenci negociacions (1) silenci. (1) silencis (1) símbol democràtic (1) símbol patriòtic (1) símbols (2) sinceritat (2) sindicats (5) singularitats territorials (1) siniestralitat (1) sistema (6) sistema de silenci (1) sistema espanyol (1) sistema sanitari (1) sistemes (1) sistemes ideològics (1) situació econòmica (1) sobirania (31) sobirania catalana (1) sobirania compartida (1) sobirania del poble (1) sobirania nacional (3) sobirania parlamentària (1) sobirania popular (2) sobirania única (1) sobiranisme (9) sobrecost AVE descobert (1) socialdemocracia (1) socialdemocràcia (10) socialdemoràcia (1) socialisme (6) socialisme clàssic (1) socialisme dividfit (1) socialisme totalitari (1) socialisme. (1) socialismo (1) socialistes (2) socialització (4) socialització riquesa (1) socialitzar (5) socialitzar la democràcia (1) socialitzar pèrdues (1) socialitzar riquesa (2) socialsme (1) sociedad (1) societat (14) societat aculturalitzada (1) societat avançada (1) societat catalana (4) societat civil (6) societat col·lectivitzada (1) societat de libertats (1) societat de progrés (1) societat democràtica (3) societat democràtica. justícia (1) societat desarrelada (1) societat desigiual (1) societat estructurada (1) societat global (1) societat hip'ocrita (1) societat igualitària (1) societat incultura (1) societat industrial (1) societat lliiure (1) societat lliure (3) societat malalta (1) societat moderna (1) societat multicultural (1) societat oberta (1) societat opulenta (1) societat organitzada (1) societat participativa (1) societat plural (1) societat racional (2) societat servil (1) societat. municipi (1) societatr (1) societats sotmeses (1) soft law (1) soldats (1) solidaris (1) solidaritat (17) solidaritat fraternal (1) solidaritat internacional (1) solidaritat pública (1) solidaritat social (5) solidaritat transversal (1) solidaritat universal (1) solució constitucional (1) solucions (8) solucions democràtiques (1) solucions pactades (1) solucions polítiques (1) solvencia (1) somni (4) somnis (1) sondeigs (1) sondejos (1) sospites (1) sostenibilitat (1) sostre (1) souvenirs (1) subdesenvolupament polìtic (1) submissió (2) submissió Estat Català (1) subordinaciò (1) subsidiarietat (1) subterfugi jurídic (1) subvencions (1) successió d'estats (1) suflés polìtics (1) sufragi universal (4) suicidis (1) suïcidis (1) sumar (1) superar divisions (1) supèrbia del poder (1) supèrbia negacionista (1) supèrbies (1) superioritat del poder (1) supervivència (1) suport (1) supressió provincies (1) suprimir provincies i diputacions (1) surrealisme (1) svàrtiques (1) tabac (1) tabú (1) Tactat de Lisboa (1) tallat català (1) tancament llits (1) tancar bancs (1) tardofranquisme (1) Tarradellas (1) taxes (2) taxistes (1) tecnocràcia (1) tecnòcrata (1) tecnologia (1) teixir acostaments (1) teixit polític (1) teixit social (1) telegovernança (1) telenotícies (1) televisió (3) temes interns (1) temor (2) temples (1) temps (3) temps canviants (1) temps difícils (2) temps moderns (1) temps nou (1) tenacitat (1) tensió (1) tercer poder (1) tergiversació (1) terra (1) terra d'acollida (1) terrasses (1) terrasses escura butxaques (1) terratinents (2) terres cultivables (1) territori (3) territorio (1) territoris (1) terror (1) terrorisme (1) terrorisme antihumà (1) tesis per la controversia (1) tirania (6) tiranies (2) títol (1) títols nobiliaris (2) to injuriós (1) to moderat (1) tolerància (16) tornar diners (1) toro (1) tortura (1) totalitarisme (7) totalitarismes (1) tots contribuir (1) traampa (1) tractaments nihilistes (1) Tractat Atlàntico Norte (1) Tractat de no ús d'armes químiques (1) Tractat Paris 1898 (1) Tractat UE 2007 (2) Tractats (6) Tractats internacionals (2) Tractats interrnacionals (1) tracte honorable (1) tradició (2) tradició catalanista (1) tradició espanyola (1) tradició republicana (1) tradicions (4) tradicions democràtiques (1) tràfec persones (1) traició (1) trama Gurtel (1) trames corruptes (1) tranjsparèhncia (1) transformació (4) transformació Estat (1) transformació social (2) transformacions (1) transformar (1) transfranquisme. (1) transfuguisme (2) transició (17) transparencia (1) transparència (28) transparència gestió (1) transparència. (2) transports públics (1) trasparència (1) trasvassament (1) traves (1) treball (5) treball abusiu (1) treball digne (1) treball temporal (1) treballadors (17) treballadors immigrants (1) treballadors municipals (1) treballar per la pau (1) tresposta democràtica (1) Tribunal EWuopeu Drets Humans (1) Tribunal Internacional de Justícia (1) tribunal suprem (1) tribunals humans (1) tribus (1) tribus intolerants (1) tributs (3) tripijocs (1) trobada diplomàtica (1) trobar encaix (1) tuberculosi (2) turbulències (2) turisme (1) turisme polític (1) turistes (2) tyutela penal (1) uinvestigació (1) ultraconservadores (1) ultradreta (6) ultratges (1) uniformitat (2) unilateralisme (1) unilateralitat (2) Unió Catalanista (1) Unió europea (6) Uniö europea; Repüblica catalana (1) unió política (1) Unió Socialista (1) Unión Monàrquica (1) unionisme (2) unitarisme (1) unitat (21) unitat catalana (1) unitat catalanista (1) unitat d'Espanya (4) unitat d`'Espanya (1) unitat electoral (1) unitat forçada (2) unitat imposada (1) unitat nacional (1) unitat política (1) unitat polìtica catalana (1) unitat socialista (1) unitat territorisal (1) universalisme (1) universitats (1) urbanisme democràtic (1) urbanisme social (1) urnes (7) utipies (1) utoopia (1) utopia (11) utopía (1) utopìa (1) vacances (5) vaga (4) vaga general (1) vaixell europeu (1) Valentí Almirall. (1) valors (24) valors catalans (1) valors democràtics (6) valors escombraries (1) valors ètics i socials (1) valors republicans (10) valors superiors (1) valorspermanents (1) vandalisme (1) vandalisme urbà (1) vanitat (2) vanitats (1) vanitats.corrupció (1) vassallatge (1) vassalls (1) vedettes (1) vedll palau (1) vell catalanisme (1) vell ordre (1) vell país (1) vell règim (2) vella política (2) vella polìtica (2) vells partits (3) vells principis (1) vells problemes (1) velocitat (2) vencedors (1) venedors pirates (1) venjança (2) verdad (1) verdad informativa (1) veritat (10) veritat històrica (2) veritats (1) versió oficial (1) vertebrar (1) verticalisme (1) veu del poble (1) veu progressista (1) via catalana (1) via evolutiva (2) via federal (1) via judicial (1) via legal (1) via pacífica (1) via repressiva (1) viatges (1) vicis (3) vicis i defectes règim (1) víctimes miseria (1) vida digna (2) vida privada (1) vida social (1) vida tranquila (1) vies participatives (1) vinculació (1) violacions drets humans (1) violencia (2) violència (26) violència d'Estat (1) violència ètnica (1) violència moral (4) violència permanent (1) violència policial (2) violència provocada (1) violencia salvaje (1) violència verbal (1) virtuts (1) visió de futur. diferència democràtica. (1) visió republicana (1) visions (1) viure (1) vivenda (2) vocació de perpetuïtat (1) vocacions (2) volem votar (2) voler (1) voltors (1) voluntat col·lectiva (1) voluntat del poble (1) voluntat democràtica (5) voluntat democràticca (1) voluntat general (1) voluntat popular (2) voluntat vital (1) vot electrònic (1) vot fragmentat (1) vot individual (1) votació (1) votació lliure 9N (2) votacions (1) votar (5) votarem (1) vots (2) vots en blanc (1) vulneració (1) vulneracions drets humans (1) xantatge (1) xde (1) xenofòbia (3) xiulada (1)
Amb la tecnologia de Blogger.
 
Copyright © 2010 Pau Miserachs, All rights reserved
Design by DZignine. Powered by Blogger